Успехът на Унгария с модела за АЕЦ “Пакш 2“

Успехът на Унгария с модела за АЕЦ “Пакш 2“

«Росатом» го препоръчва и на България, ако решим да строим “Белене“

Минал през много изпитания, проек­тът АЕЦ “Пакш 2“ вече изг­лежда необ­ратим, както го определят в Унгария. Раз­ширението на цен­т­ралата получи всички юридически одоб­рения от Европейс­ката комисия, а в скоро време се очаква да бъдат обявени и пър­вите тър­гове за оборуд­ването. Те ще бъдат общо 15 на стой­ност 2 млрд. евро, анон­сира пър­вият замес­т­ник генерален дирек­тор на “Росатом“ Кирил Комаров по време на изложението Atomex Europe, което се провежда в Будапеща. За рус­ката кор­порация моделът за изг­раж­дане на цен­т­ралата е икономически най-изгодният и го препоръч­ват и на Бъл­гария, ако решим да строим АЕЦ “Белене“. Плановете са Унгария да получи дър­жавен заем от Рус­ката федерация в раз­мер на 10 млрд. евро, като цялата стой­ност на цен­т­ралата е 12,5 млрд. евро. Заемът е дъл­гос­рочен, а сред­ната лихва е около 44,5% (раз­мерът е раз­личен в раз­лич­ните фази — минимален по време на строител­с­т­вото и дос­тига до около 5%, след като цен­т­ралата заработи). Със сред­с­т­вата ще бъдат изг­радени два нови реак­тора от типа ВВЕР 1200, като плановете са пър­вата копка на проекта да бъде нап­равена в началото на 2018 г. Брюк­сел анализира проекта и условията, при които ще бъде реализиран, в няколко аспекта, но основно дали финан­сирането му не пред­с­тав­лява недопус­тима от европейс­ките правила дър­жавна помощ. В началото на годината обаче Будапеща получи зелена свет­лина на пред­с­тавените планове. След раз­решението от ЕК и опозицията в Унгария се е съг­ласила с проекта, увери Янош Шули, минис­тър без пор­т­фейл, който отговаря за строител­с­т­вото на цен­т­ралата. Атом­ният отрасъл като цяло е същес­т­вен стимул за икономиката, е позицията на “Росатом“. Комаров изчис­лява, че всеки долар, който бъде инвес­тиран в проекта АЕЦ “Пакш 2“, ще доп­ринесе 2 долара под фор­мата на поръчки за дос­тавка на оборуд­ване, 4,30 долара към брут­ния вът­решен продукт на Унгария и 1,50 долара под фор­мата на данъци за целия жиз­нен цикъл на цен­т­ралата.