Еколози: Симеонов и Ненов излъгаха за новия лифт на Банско

Еколози: Симеонов и Ненов излъгаха за новия лифт на Банско

На срещата с вицепремиера и екоминистъра природозащитниците не са давали одобрение да се строи в парк «Пирин»

Коалиция “За да остане природа“ опроверга твър­денията на вицеп­ремиера Валери Сименов и екоминис­търа Нено Димов, че имат одоб­рението на екоор­ганизациите за изг­раж­дането на нов лифт на Бан­ско, за да бъде решен проб­лемът с опаш­ките на сегаш­ния. Коалиция “За да остане природа“ остро въз­разява на изказ­ването на Валери Симеонов след срещата, че е пос­тиг­нат резул­тат и природозащит­ните сме се съг­ласили на втора кабинка. Нашите думи, че трябва да се раз­реши проб­лемът с опаш­ките, са прев­ратно изтъл­кувани и интер­п­ретирани. Ние сме приз­вани да пазим природата и никога няма да се съг­ласим с пред­ложения, които я унищожават и нарушават екологич­ното законодател­с­тво», се казва в позиция на организацията. От “За да остане природа“ дек­ларират, че повече няма да учас­т­ват в никакви дис­кусии в Минис­тер­с­кия съвет и Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите (МОСВ), ако за тях не се води под­робен стеног­раф­ски протокол. »И занап­ред както и до сега ще обжал­ваме в съда всяко решение, за което не са проведени задъл­жител­ните по закон процедури за преценка необ­ходимостта от екологична оценка и оценка за съв­мес­тимост съг­ласно бъл­гар­с­кото законодател­с­тво и европейс­ките дирек­тиви», допъл­ват от организацията. Този понедел­ник стана ясно, че правител­с­т­вото ще даде кар­т­б­ланш за изг­раж­дането на втори кабин­ков лифт в Бан­ско, но кон­цесионерът на ски зоната “Юлен“ АД ще трябва да плаща двойно по-високи такси за пол­з­ването на част от защитена територия, попадаща в Национал­ния парк “Пирин“. Инвес­тицион­ното решение за ново ски съоръжение обаче ще мине задъл­жителна оценка за въз­дейс­т­вие върху окол­ната среда и за съв­мес­тимост със защитената територия, както и общес­т­вено обсъж­дане, а в парка няма да бъде раз­решавано никакво строител­с­тво на хотели. Новината дойде след среща на Симеонов и Димов с пред­с­тавители на 35 инс­титуции и неп­равител­с­т­вени организации. Още преди изяв­ленията на Симеонов и Димов от екокоалицията “За да остане природа в Бъл­гария» предуп­редиха, че зад мотива за втори кабин­ков лифт се крие планирането на нова много по-голяма ски зона и изсичане на вековни гори, което пък ще бъде раз­решено от новия проек­топ­лан за управ­ление на “Пирин“. Природозащит­ниците се позовават на док­лад, изгот­вен от Меж­дународ­ния съюз за защита на природата и природ­ните ресурси (IUCN), за със­тоянието на обек­тите на Светов­ното нас­лед­с­тво на ЮНЕСКО, сред които е и пар­кът “Пирин“. В съоб­щението на “За да остане природа“ се посочва, че док­ладът в частта му за “Пирин“ твърди, че със­тоянието на парка предиз­виква “сериозно без­покойс­тво», което е една стъпка преди край­ната “критично”. Като причина за това са описани зап­лахите от плана за раз­ширяването на ски зоните в Национален парк „Пирин” от Предела, през Бан­ско до Доб­ринище, особено в кон­тек­ста на променящия се климат, както и от планираното увеличение на сечта. Природозащит­ниците предуп­реж­дават, че искането за втори кабин­ков лифт “е само параван за раз­ширяването на ски зоната, така че тя да обедини планираната, но никога нераз­решена ски зона Кулиното на Предела над Раз­лог, с раз­ширението на ски зона Бан­ско и на пис­тите над Доб­ринище“.