Решено: Отнемат регистрацията, ако не минеш технически преглед

Решено: Отнемат регистрацията, ако не минеш технически преглед

Пар­ламен­тът прие окон­чателни промени в Закона за МВР, с които регис­т­рацията на автомобилите, които не издър­жат годиш­ния тех­нически прег­лед, ще бъде отнемана. Според измененията, внесени от Минис­тер­ски съвет, МВР и Изпъл­нителна аген­ция „Автомобилна админис­т­рация“ да обменят тех­нически данни за регис­т­рираните превозни сред­с­тва и за периодич­ните им прег­леди. В случаите, когато се установи опасна тех­ническа неиз­п­рав­ност, аген­цията ще уведомява ведом­с­т­вото, за да бъде временно отнета регис­т­рацията на неиз­п­рав­ния автомобил. МВР ще има задъл­жението да уведоми собственика.След отс­т­раняване на опас­ната тех­ническа неиз­п­рав­ност, изпол­з­ването на колата ще бъде отново раз­решено. В такива случаи няма да се осъщес­т­вява нова процедура за неговата регис­т­рация. С други промените от догодина се рег­ламен­тира и тес­товото внед­ряване на сис­темата eCall. Това е спешно повик­ване към тел. 112, нап­равено от превозно сред­с­тво при катас­т­рофа. Сис­темата подава спешен сиг­нал при задейс­т­ване на въз­душ­ните въз­г­лав­ници на автомобила и подава автоматичен сиг­нал за точ­ното време и място на катас­т­рофата. Сис­темата може да бъде задейс­т­вана и ръчно, като сиг­налът се пренася чрез мобил­ните мрежи и може да осъщес­т­вява звукова връзка между път­ниците в превоз­ното сред­с­тво и най-близкия цен­тър за приемане на спешни повик­вания. Засега това ще важи само за новоп­роиз­ведени автомобили, които вече задъл­жително трябва да имат такава сис­тема.