Прокуратурата повдигна обвинения на концесионера на мина “Оброчище“

Прокуратурата повдигна обвинения на концесионера на мина “Оброчище“

Район­ната прокуратура в Доб­рич прив­лече като обвиняем управителя на “Евроман­ган“ ЕАД Дей­вид Уелингс, съоб­щиха от прокуратурата. Срещу британеца, който е със статут на пос­тоянно пребиваващ в Бъл­гария, е пов­диг­нато обвинение, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружес­т­вото като негов управител и пред­с­тав­ляващ не е поис­кал от съда да бъде отк­рито произ­вод­с­тво по несъс­тоятел­ност. Според прокуратурата дружес­т­вото, на което с кон­цесионен договор е отдадена ман­гановата мина “Оброчище“, е изпад­нало в несъс­тоятел­ност от 30 юни 2016 година. Нат­рупаните пуб­лични задъл­жения към Национал­ната аген­ция за приходите (НАП) са в раз­мер на около 1.5 млн. лева и аген­цията е пред­п­риела принудително изпъл­нение за събирането им. “Евроман­ган“ ЕАД има задъл­жения и към час­тни кредитори за дос­тавки и тран­с­порт за 100 хил. лева. Само на “Енерго про“ дружес­т­вото дължи около 200 хил. лева, посоч­ват от дър­жав­ното обвинение. До раз­с­лед­ването срещу фир­мата кон­цесионер се стигна, след като на 5 юни енер­гий­ният минис­тър Теменужка Пет­ков прек­рати временно договора заради неиз­п­лащане на кон­цесион­ното въз­наг­раж­дение в раз­мер на около 205 хил. лева. Преди това, още от пролетта, миньорите в “Оброчище“ протес­тираха, включително и обявиха гладна стачка заради неиз­п­латени зап­лати. Ако се стигне до завеж­дане на дело в съда и управителят на “Евроман­ган“ бъде приз­нат за виновен, го грози наказание “лишаване от свобода“ до три години или глоба до 5 хил. лева.