Рекорден спад в производството на цигари у нас

Продукцията е надолу с 36% след декемврийските съкращения в “Булгартабак“

Произ­вод­с­т­вото на цигари се е свило с рекор­д­ните 35.8% през декем­ври 2017 г. спрямо същия месец на пред­ход­ната година, обяви Национал­ният статис­тически инс­титут в чет­вър­тък. Намалението спрямо пред­ход­ния месец е с 10.9%. През пролетта на 2017 г. “Бул­гар­табак“ продаде своите марки цигари на кон­церна “Бритиш Американ Табако“ (БАТ) в сделка за над 100 млн. евро. Сключеният договор пред­виж­даше произ­вод­с­т­вото им да продължи между 12 и 24 месеца в благоев­г­рад­с­ката цигарена фаб­рика. Плановете са след това произ­вод­с­т­вото да се премести в някоя от многото мощ­ности на БАТ в региона. Меж­дународ­ният кон­церн раз­полага с фаб­рики в Полша, Румъния, Хър­ватия, Сър­бия и Унгария. През декем­ври стана ясно, че са започ­нали масови сък­ращения във фаб­риката на “Бул­гар­табак“ в Благоев­г­рад, като заяв­ления за напус­кане бяха подали около 100200 души, предимно жени. Тогава пред­с­тавител на КНСБ заговори дори за евен­туално пос­тепенно зак­риване на благоев­г­рад­с­ката фаб­рика. По-рано през декем­ври хол­дин­гът изкара служителите си в цен­търа на София на протест под над­с­лов “Не сме кон­т­рабан­дисти“. В началото на фев­руари пък бе пред­с­тавено поред­ното изс­лед­ване на незакон­ната тър­говия с цигари, извър­шено от инициатива “Срещу незакон­ната тър­говия“. То регис­т­рира продъл­жаващ спад на кон­т­рабан­дата, чийто дял към третото тримесечие на 2017 г. е едва 6%. На пред­с­тавянето премиерът Бойко Борисов се въз­мути как е въз­можно при такива данни да го питат за коруп­ция. Освен цигарената индус­т­рия, която е с най-силен спад сред промиш­лените сек­тори на годишна база, по-сериозно намаление се отчита и при произ­вод­с­т­вото на метални изделия – 12.7% спрямо декем­ври 2017 г. Общо индус­т­рията бележи ръст от 2% през миналата година. Най-добре се пред­с­тавя преработ­ващата промиш­леност с ръст от 5.2 на сто, където най-силните сек­тори за 2017 г. са произ­вод­с­т­вото на основни метали, фар­мацията, химичес­ката промиш­леност. Добив­ната промиш­леност регис­т­рира спад от 5.2%, предимно в сек­тор въг­лища. Енер­гетиката също е надолу с 5.1%. През 2017 г. се регис­т­рира значително ожив­ление и по отношение на тър­говията. Тя нарас­тва с 4.9% на годишна база. Строител­с­т­вото обаче бележи спад от 4.1% през 2017 г. Инженер­ното строител­с­тво е надолу с 8.9%, а сград­ното остава без промяна на годишна база.