Какво пише в папката „Бабиш” – версиите на властта и опозицията

Какво пише в папката „Бабиш” – версиите на властта и опозицията

Инфор­мацията, свър­зана с източ­ниците на финан­сиране на сдел­ката по продаж­бата на биз­неса на ЧЕЗ Груп в Бъл­гария, предос­тавена от министър-председателя Бойко Борисов на народ­ните пред­с­тавители вчера, е получена от кабинета на премиера Анд­рей Бабиш след като беше поис­кана от премиера Бойко Борисов при проведения телефонен раз­говор между двамата. Това се казва в съоб­щение на Правител­с­т­вена инфор­мационна служба. Върху документа няма гриф за сигур­ност, но поради факта, че не е със­тавена от орган на изпъл­нител­ната власт в Бъл­гария и съдържа данни за евен­туални бъдещи бан­кови операции, е заведена в сек­рет­ното деловод­с­тво на Народ­ното съб­рание. Без да комен­тираме съдър­жанието на предос­тавения материал и как­вито и тъл­кувания да му бъдат правени, под­чер­таваме, че това е пър­вата официална инфор­мация по сдел­ката и тя беше предадена на народ­ните пред­с­тавители незабавно след получаването й, пишат още от правител­с­т­вения прес­цен­тър. По-рано вчера, пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ обяви, че внася искане за съз­даване на анкетна комисия, която да провери сдел­ката на ЧЕЗ. Вместо данни за сдел­ката, в сек­рет­ната сек­ция на деловод­с­т­вото на Народ­ното съб­рание били депозирани “хвър­чащи лис­т­чета“, без инфор­мация, раз­кри депутатът Жельо Бой­чев. Чеш­ките медии вече посочиха бан­ките, които са гаран­тирали сдел­ката. Според официоза в. „Лидове новини” (соб­с­т­веност на премиера Бабиш) част от сред­с­т­вата — 260 млн. евро, или 6,5 млрд. крони, според документи до борда на ЧЕЗ, са обещани от две час­тни банки - „Уник­редит Бул­банк“ (180 млн. евро) и Първа инвес­тиционна банка (80 млн. евро). „Лидове новини“ всъщ­ност раз­к­рива каква инфор­мация е пред­с­тавила ръководената от Гинка Вър­бакова фирма „Инер­ком“ пред цен­т­ралата на ЧЕЗ в Прага. В материалите се споменава и Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР). Според пред­лаганата финан­сова схема дър­жав­ната банка на Бъл­гария трябва да рефинан­сира заема, който фирма ЧЕЗ е взела от Европейс­ката банка за въз­с­тановяване и раз­витие (ЕБВР).