Социолози: 75% от българите искат ЕРП-тата да са държавни

Социолози: 75% от българите искат ЕРП-тата да са държавни

Огром­ната част от бъл­гарите са против случ­ващото се с ЧЕЗ и искат по-ефективна намеса на дър­жавата. Общес­т­веният отз­вук е мащабен. Бъл­гарите не въз­п­риемат добре дейс­т­вията на властта до този момент. Това са изводите от екс­п­ресен сон­даж на “Галъп“, проведен на 28 фев­руари и 1 март. На прак­тика цялото общес­тво вече знае за скан­дала около ЧЕЗ. 93% от запитаните твър­дят, че са чули. 72% от чулите намират идеята за тази сделка за ненор­мална и неп­рием­лива, а само 16% намират случ­ващото се за нор­мално и прием­ливо.  Останалите не могат да преценят. Общес­т­веното мнение явно едноз­начно се противопос­тавя на случ­ващото се. Затова и бъл­гарите обвиняват правител­с­т­вото – мнозин­с­тво от 61% каз­ват, че минис­търът е допус­нал грешка, а мнозин­с­тво от 56% намират, че премиерът Борисов е допус­нал грешка. Голямата част от тези отговори са автоматични и хората закономерно тър­сят вината у ресор­ния минис­тър. За това спомогна и бър­зата оставка на минис­тър Пет­кова, пър­воначално въз­п­риета от Борисов, комен­тират социолозите. Това, че министър-председателят е с по-малко споменавания, се дължи по-скоро на по-високата му популяр­ност в срав­нение с минис­тър Теменужка Пет­кова. Дори и високата популяр­ност обаче не може да пов­лияе на общес­т­вените наг­ласи, които са нед­вус­мис­лено критични към дейс­т­вията на властта по този казус досега. Отк­роява се желание за по-ясна дър­жавна намеса. Мнозин­с­тво от 72% иска дър­жавата да отмени сдел­ката, а 17% смятат, че дър­жавата не трябва да се меси. Останалите се зат­руд­няват да фор­мират позиция. Както може и да се очаква, преоб­ладаващото мнение по отношение на елек­т­рораз­п­ределител­ното пред­п­риятие клони към идеята то да е дър­жавна соб­с­т­веност. Мнозин­с­тво от 75% под­к­репят идеята дър­жавата да купи ЧЕЗ, 20% са против, а останалите се колебаят.