ЕК: Държавните фирми в България носят риск за публичните финанси

Резул­татите на дър­жав­ните пред­п­риятия в Бъл­гария са източ­ник на несигур­ност и пред­с­тав­ляват риск за пуб­лич­ните финанси. Това е посочва в док­лада на Европейс­ката комисия в рам­ките на т.нар. европейски семес­тър, включ­ващ задъл­бочен прег­лед на мак­роикономичес­ките дис­баланси. В документа се цитират данни от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите, според които задъл­женията на фир­мите, където дър­жавата притежава най-малко 50% и упраж­нява кон­т­рол, въз­лизат на почти 17% от брут­ния вът­решен продукт (БВП) към юни 2017 г. Според оцен­ката на еврокомисията икономичес­ките резул­тати на дър­жав­ните пред­п­риятия са слаби в срав­нение с тези на другите страни в региона и на час­т­ния сек­тор. Енер­гетиката е сек­торът, който търпи най-много загуби, и пред­п­риятията в този сек­тор са най-задлъжнели. В тран­с­порта също се отчитат проб­леми. Двете големи железопътни ком­пании (“Бъл­гар­ски дър­жавни желез­ници“ и Национална ком­пания “Железопътна инф­рас­т­рук­тура“) имат дъл­гове в раз­мер от 2.6% от БВП. Правител­с­т­вото въз­намерява да изпол­зва фон­дове от кон­цесията на “Летище София“, за да модер­низира губещата и силно зад­лъж­няла БДЖ, се посочва в док­лада. Според него кор­поратив­ното управ­ление на дър­жав­ните пред­п­риятия продъл­жава да бъде предиз­викател­с­тво. Като основни проб­леми са посочени лип­сата на ясна обос­новка за дър­жав­ната соб­с­т­веност, раз­покъсаната над­зорна рамка, лип­сата на финан­сова насоченост и отчет­ност, наз­наченията, които често се правят без кон­курси. Присъс­т­вието и ролята на политичес­ката власт са много силни и това често е за сметка на дъл­гос­роч­ната визия и коор­динация, на проз­рач­ността и на високите стан­дарти за управ­ление, се казва още в док­лада.