БНБ отказала на властта да обяви действителния собственик на “Юлен“

БНБ отказала на властта да обяви действителния собственик на “Юлен“

На запит­ване от минис­търа на окол­ната среда кой е дейс­т­вител­ният соб­с­т­веник на ком­панията “Юлен“, която е кон­цесионер на ски зоната над Бан­ско, Бъл­гар­с­ката народна банка е отговорила, че не е в ней­ните правомощия да отговори. Това съобщи пред Би Ти Ви екоминис­търът Нено Димов. Номинален соб­с­т­веник е кипър­с­кият граж­данин Геор­гиус Геор­гиу. В отговор водещият пусна откъс от интервю с премиера Бойко Борисов от фев­руари, в което се комен­тира точно тази тема. На въп­рос „Знаете ли кой е реал­ният соб­с­т­веник на Юлен?“ Борисов казва: „Всички знаят, независимо че го крият. Ако ме питаш, за Цеко Минев става въп­рос, сега да не ме съдят утре, защото сигурно има някакъв друг фор­мален соб­с­т­веник, но омразата между Цеко Минев и зелените поражда всичко това, което се случва в момента“. Борисов призовава „соб­с­т­веникът да излезе, да се раз­к­рие, да сложи кар­тите на масата и да прик­лючим с това“. „След като Цеко Минев движи всичко на Бан­ско, най-вероятно той е, ако не соб­с­т­веникът, дос­татъчно близък до соб­с­т­веника“, комен­тира министър-председателят. Вчера екоминис­търът пов­тори, че дър­жавата знае кой е реал­ният соб­с­т­веник, но работа на минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда е само да кон­т­ролира изпъл­нението на кон­цесион­ния договор. Нено Димов изрази мнение, че протес­тите срещу промяната в плана за управ­ление на национален парк “Пирин“ показ­ват “неомар­к­сис­тки пог­лед към раз­витието“, докато правител­с­т­вото прилагало кон­сер­ватив­ния под­ход, а именно — да се съоб­разява с мнението на мес­т­ната общ­ност. Даде пример за такъв под­ход в Трън, където мес­т­ната общ­ност се обяви на референ­дум срещу златодобива, и в Генерал Тошева, където каза “да“ на добива на природен газ. Минис­търът пов­тори тезата си, че протес­тите са част от политическа кам­пания и прог­нозира, че те ще продъл­жат до изборите догодина.