«Първенци» сме по мизерни заплати в ЕС

«Първенци» сме по мизерни заплати в ЕС

Въпреки ръста в заплащането от 122% за 10 години българите остават на дъното по ниво на възнагражденията

Бъл­гария остава на дъното по ниво на зап­лащане в срав­нение с останалите страни членки на Европейс­кия съюз (ЕС), показ­ват данни на Еврос­тат за став­ките за час работа през 2017 г. Докато средно за общ­ността работ­ниците са получавали по 23,1 евро на час, а в еврозоната – 26,9 евро, у нас въз­наг­раж­дението на час е 5,1 евро или около четири пъти по-ниско спрямо сред­ните данни за ЕС. Въз­наг­раж­денията в Бъл­гария остават най-ниски в ЕС въп­реки отбелязания ръст от 122% за 10 години от 2007-ма насам, когато на час бъл­гарите са получавали 2,3 евро. Под 10 евро на час получават и румън­ците (5,5 евро), поляците (6,3 евро за 2016 г.) и Унгар­ците (7,6 евро). В същата група са и Литва (8,4 евро), Хър­ватия (8,5 евро за 2016 г.) и Лат­вия (8,6 евро). Най-много за час работа в страните членки през 2017 г. получават заетите в Люк­сем­бург (43,8 евро по данни за 2016 г.), Дания (38,7 евро) и Бел­гия (37,9 евро по данни за 2016 г.). Над 30 евро на час е било сред­ното зап­лащане и във Фран­ция (33 евро), Холан­дия (33,7 евро през 2016 г.) и Гер­мания (32,3 евро). За десет години от 2007 г. насам став­ките на час работа са нарас­нали във всички страни членки с изк­лючение на Гър­ция (спад от 7% от 12,1 до 11,2 евро) и Великоб­ритания (спад от 7% от 27,3 евро до 25,5 евро). «Първенци»Най-голям ръст на зап­лащането на час е отбелязано в Бъл­гария (122%), Естония (67%), Словакия и Литва (и в двете по 62%).