Ръководител на въздушното движение – престижна професия за млади хора

Ръководител на въздушното движение – престижна професия за млади хора

Предиз­викател­с­тво пред младите, под­гот­вени и образовани хора е реализация на всич­ките им качес­тва, както и осигуряването на добър житейски статус. А той сключва и добра работа – еднов­ременно значима, важна, сложна и отговорна, а и добре зап­латена. Намирането й не е лесно, а и тя да те намери са необ­ходими усилия. Те обаче си струват, защото е въз­можно да намериш такава професия, с която да кон­т­ролираш и небето Професията е – ръководител на полети. Мяс­тото – Район­ните цен­т­рове за обс­луж­ване на въз­душ­ното движение в София, Варна, Бур­гас, Плов­див и Горна Оряховица, с други думи – ДП РВД Булатса. И тази година сесиите за набиране на кан­дидати за ръководител на полети са две – пролетна и есенна. Документи може да се подават целогодишно, но допус­кането до изпитите зависи от това кога те са пос­тъпили в елек­т­рон­ната сис­тема на BULATSA. Пролет­ната кам­пания прик­лючва в 24 часа на 30 март. Работ­ните места наподобяват кад­рите от прик­лючен­с­ките филми, но са съв­сем истин­ски. От тях ръоводителите на полети бук­вално дър­жат в ръцете си спокойс­т­вието, без­п­роб­лем­ното прид­виж­ване, дори и живота на пасажерите на около 3000 полета над Бъл­гария ежед­невно. Заедно с полет­ните екипажи на самолетите естес­т­вено. Професията е истин­ски вдъх­новяваща за младежи и девойки до 30 годишна въз­раст, амбицирани да издиг­нат своите умения високо в небето. Професия, която не е дадена вед­нъж завинаги, а която се раз­вива и усъвър­шен­с­тва всеки ден. Хилядите полети нап­ример над страната ни скоро ще се увеличат с още — повече самолети в небето над Бъл­гария ще има от лятото. Отк­риването на трето летище в съседна Тур­ция ще доведе до увеличение на въз­душ­ния трафик с 20 %, пред­виж­дат от бъл­гар­с­кия авиокон­т­рол. Това ще засили отговор­ността на ръководителите на полети, които следят въз­душ­ния трафик от земята и предуп­реж­дават пилотите при опас­ности, неб­лагоп­риятни метеорологични условия или дори им под­с­каз­ват за най-ефективния мар­ш­рут. Така самолетите ще летят, а и ще кацат безопасно За да бъдете добър ръководител на полети не се изис­ква специализирано тех­ническо образование, нуж­ното обучение се организира от Цен­търа за под­готовка на кадри на РВД, а под­борът на кадри се повежда в две сесии – пролетна и есенна. Ръководителят на полети не стои и само гледа радар­ния екран. От него се изис­ква активно да прос­ледява всички условия и нас­тъп­ващи промени — както при трафика, така и в обс­танов­ката. Изис­ква се намеса предот­в­ратяване на кон­ф­ликти, да осигурява, при въз­мож­ност, желаните от пилотите полетни нива и мар­ш­рути, като това налага да е в неп­рекъс­нат кон­такт с всички съседни сек­тори и страни, да раз­решава набор и снижение, както и да оказ­ваме необ­ходимото съдейс­т­вие в неп­ред­видени или аварийни ситуации. Обоб­щено се нарича и по друг начин – да осигури безопас­ното и без­кон­ф­лик­тно прелитане на самолети над територията на Бъл­гария. Цен­търът за под­готовка на кадри на Ръковод­с­тво въз­душно движение предос­тавя цялос­тно и изчер­пателно обучение на кан­дидатите за ръководители на полети – както теоретично, така и прак­тическо за около приб­лизително две години. Прак­тиката на работ­ните места – кула, кон­т­рол и под­ход добавя ежед­нев­ните умения, които правят от ръководителя на полети сигурен и добър ръководител на полети, който поз­нава десетки детайли, а и нор­матив­ните изис­к­вания, закони, наредби, инс­т­рук­ции, договори за взаимодейс­т­вие, които стрик­тно рег­ламен­тират всяко дейс­т­вие. Професията е благодатна – пред­варителен опит не се изис­ква. Той се трупа на работно място и в общуването с колеги с повече стаж, преживели и видели повече неща. Просто когато сед­неш пред екрана в стола на ръководител на полети всичко друго остава на заден план – кон­цен­т­рацията трябва да е вър­ховна и винаги да си във форма. А зап­лащането, кариер­ното раз­витие и социал­ният статус в Булатса са гаран­тирано добри – на рав­нището на европейс­кия прес­тиж на ръководителите на въз­душно движение.