За 1 млн. пенсионери пак няма да има великденски добавки

За 1 млн. пенсионери пак няма да има великденски добавки

Социалният министър благодари на Бойко Борисов, че и този път дал по 40 лв. на най-бедните за християнския празник

И този Велик­ден няма да има добавки за 1 млн. бъл­гар­ски пенсионери,за да пос­рещ­нат свет­лия хрис­тиян­ски праз­ник. Причината е, че парите им за старост са над определената от властта линия за бед­ност, която е 321 лева. В кон­с­титуцията обаче е записано, че бъл­гар­с­ките граж­дани имат равни права, независимо от имот­ното им със­тояние. Това не поп­речи на премиера Борисов да обяви вчера, че дава добавки към пен­сиите на най-бедните. “То беше инциден­тно преди няколко години, но така стана, че като дойде Коледа и Велик­ден, над 1 милион пен­сионери очак­ват по 40 лева допълни бонуси към пен­сиите“, изтъкна Борисов. След този жест социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков благодари на премиера Борисов и на минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов за осигурените сред­с­тва. По-късно Бисер Пет­ков заяви, че добавки за Велик­ден в раз­мер на 40 лева ще получат всички пен­сионери, чийто раз­мер на изп­лащаната пен­сия за април е до 321 лева включително, което е линията на бед­ност за 2018 г. Той уточни, че Минис­тер­с­кият съвет е одоб­рил допъл­нителен тран­с­фер в раз­мер на 49 100 000 по бюджета на Дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване, с който ще се осигури изп­лащането на еднок­ратни допълни суми към април­с­ките пен­сии на 1 227 000 бъл­гар­ски пен­сионери. Минис­тър Пет­ков добави, че по този начин за Велик­ден ще бъдат под­помог­нати над 56 процента от бъл­гар­с­ките пен­сионери, тъй като по данни на Национал­ния осигурителен инс­титут /НОИ/ броят на пен­сионерите е около 2 170 000 човека. По думите му НОИ е съз­дал организация да започне изп­лащането на април­с­ките пен­сии, заедно с велик­ден­с­ките добавки, от 4 април. “Това ще поз­воли една голяма част от пен­сионерите си да получат пен­сиите и добав­ките преди велик­ден­с­ките праз­ници“, уточни Бисер Пет­ков. Минис­търът на труда и социал­ната политика изтъкна, че по този начин се продъл­жава въз­п­риетата прак­тика за праз­ниците Коледа и Велик­ден да бъдат под­помагани пен­сионерите, чиито пен­сии са в раз­мер до линията на бед­ност, определена за съот­вет­ната година. За това се отделят от бюджета допъл­нително около 100 млн. лева за бъл­гар­с­ките пен­сионери, отчете пос­тиженията на властта Бисер Пет­ков.