Пенсионерските 40 лева за Великден... цинично ли е?

Пенсионерските 40 лева за Великден... цинично ли е?

Властта реши да раз­даде пен­сионни добавки от по 40 лева за Велик­ден на над 1,2 млн. пен­сионери. От допъл­нител­ните финанси ще могат да се въз­пол­з­ват хората с най-ниски пен­сии, които са в раз­мер до 321 лева. “1,227 млн. пен­сионери, които получават мизерни пен­сии — под прага на бед­ността. Как се живее с пари, които са под прага на бед­ност? Няма пен­сия в Европа, която да е под прага на бед­ност, това е цинизъм“, нас­тоя икономис­тът Мика Зай­кова пред Bulgaria ON AIR. Тя посочи, че ако пен­сионер във Фран­ция получава зап­лата от 1000 евро, то той се пен­сионира със 700 евро на месец, а при същата зап­лата в скан­динав­с­ките страни ще се пен­сионира с 900 евро. “Капиталовата схема е добра в страни, в които няма коруп­ция и мошеничес­тво. Наливаме пари в нерефор­мирани сис­теми, не може така. Първо се правят реформи и те се правят в пър­вите две години на ман­дата“, нас­тоя икономис­тът. Глав­ният редак­тор на Екс­пер­т­ния клуб за икономика и политика (ЕКИП) Георги Вул­джев под­черта, че самата пен­сионна сис­тема е неп­латежос­пособна. “Когато пен­сионерите стават все повече, а работ­ниците не се увеличават, съот­ветно има все по-малко пари в сис­темата“, отбеляза той и добави, че правител­с­т­вото не спес­тява, а има излишъци. “Трябва да се рефор­мира сис­темата и самият модел, който не раз­чита на такава струк­тура. Трябва да има кон­курен­ция между фон­довете, за да имат хората по-богат избор“, обясни Георги Вул­джев. Той е на мнение, че цялос­т­ната фис­кална политика на дър­жавата не е адек­ватна и всяка година излишъците се прахос­ват вместо да се спес­тяват в Сребър­ния фонд.