Аферата „Олимпик” разпали мръсна война в КФН

Аферата „Олимпик” разпали мръсна война в КФН

Подалата остава Ралица Агайн вини над­зор­ния орган, че не е огласил проб­лемите с ком­панията, от регулатора пък я обвиняват, че излязла в отпуск точно в раз­гара на кризата Комисията за финан­сов над­зор (КФН) раз­п­рос­т­рани вчера специално изяв­ление срещу думите на подалата оставка зам.-председателка на Комисията Ралица Агайн. Пред бТВ тя заяви, че е предуп­реж­давала колегите си за рис­ковете с фалиралата кипър­ска зас­т­рахователна ком­пания “Олим­пик“ и упрекна ръковод­с­т­вото на комисията в недобра комуникационна политика. По повод подаването на оставка след случая с фалита на „Олим­пик” Агайн посочи, че това е бил личен избор, чрез който да запази репутацията си. „Всичко въз­можно в правомощията на комисията и в моите е изпъл­нено. Но ситуацията ескалира политически и съм наясно, че са нужни и политически решения. Това е моят политически отговор”, каза тя. Агайн е категорична, че не е било в правомощията й да ходи при премиера и финан­совия минис­тър и да инфор­мира за подобни проб­леми. „КФН е колек­тивен орган, има си и пред­седател”, посочи тя. Ралица Агайн посочи още, че се е съоб­разявала изцяло с комуникацион­ната политика на Комисията и не е имала право да дава изяв­ления по своя преценка. Тя призна, че над­зор­ният орган е тряб­вало да бъде по-активен в огласяването на проб­лема с „Олим­пик“, но това не е зависело от нея. Агайн увери, че още в пър­вия момент, на 10 май, са били наложени рецип­роч­ните мерки, които се изис­к­ват по европейска дирек­тива – да се заб­рани сключ­ването на нови договори и заб­рана за раз­пореж­дане с активи на клона на “Олим­пик“ в Бъл­гария. В същия ден тези раз­поредби са изп­ратени до Гаран­цион­ния фонд, Имот­ния регис­тър, обявено е на страницата на КФН, съоб­щено е на банки, в Тър­гов­с­кия регис­тър, пуб­ликувано е и в Дър­жавен вес­т­ник. „КФН не отнема лиценз на клон. Отнет е лиценз в Кипър. Когато това е станало, още същия ден сме наложили заб­раните да се извър­шва дей­ност в Бъл­гария и да се раз­порежда с активите си. Това са правомощията на комисията. Не раз­полага с въз­мож­ност за други дейс­т­вия”, обясни още тя. Не са били внасяни как­вито и да е пис­мени сиг­нали, пред­с­тав­ляващи анализ и предуп­реж­дения за въз­мож­ните рис­кове, свър­зани със ситуацията около ЗК “Олим­пик“ – Кипър,съобщиха от прес­цен­търа на Комисията за финан­сов над­зор в отговор на изяв­лението на Ралица Агайн-Гури. Пар­ламен­тът пред­с­рочно прек­рати във втор­ник ман­дата на Ралица Агайн-Гури — заместник-председател на КФН, ръководещ управ­лението “Зас­т­рахователен над­зор“. КФН отбелязва, че никога не е била инфор­мирана от Агайн-Гури за евен­туални рис­кове относно фалита на ЗК “Олим­пик“ — Кипър. От комисията допъл­ват, че не е бил предос­тавен анализ и оценка за въз­мож­ните неб­лагоп­риятни пос­лед­с­т­вия от фалита на кипър­с­ката ком­пания. И допъл­ват, че вариант с фак­тология относно ЗК “Олим­пик“ — Кипър е бил качен в деловод­ната сис­тема на КФН едва в петък, 17 август. От КФН заявяват, че до този момент въобще не раз­полагат с док­лада, който Ралица Агайн-Гури е пред­с­тавила в Народ­ното съб­рание. “Недоумяваме за каква липса на комуникационна стратегия и грижа за пот­ребителите говори г-жа Агайн, след като в раз­гара на кризата от 1 до 15 август 2018 г. тя беше в платен годишен отпуск и прак­тически доста далеч от обс­танов­ката, в която работеше КФН“, заявяват от комисията.