За година пътуванията на българите за почивка намаляват с 5,6%

За година пътуванията на българите за почивка намаляват с 5,6%

Към края на второто тримесечие на 2018 г. пътуванията на бъл­гарите с цел почивка намаляват с 5,6% спрямо същия период на миналата година. Това показ­ват пред­варител­ните данни на Национал­ния статис­тически инс­титут, пуб­ликувани вчера. По-конкретно броят на пътувалите в страната намалява с 12,4%, докато броят на пътувалите в страната и чуж­бина и само в чуж­бина се увеличава съот­ветно с 58,3 и 22,4% Общо 1,08 млн. бъл­гари са реализирали турис­тически пътувания за пър­вите 6 месеца от годината. Преоб­ладаващата част от тях – 77,7%, са пътували само в страната, 17,5% — само в чуж­бина, а 4,8% са пътували както в страната, така и в чуж­бина. Най-много са пътували бъл­гарите на въз­раст 2544 години – 431,4 хил., или 39,8% от всички пътували лица. Във всички въз­рас­тови групи преоб­ладава относител­ният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на въз­раст 4564 години – 80,4% от пътувалите в тази въз­рас­това група, показ­ват дан­ните на НСИ. Любопит­ното е, че при пътуванията в чуж­бина делът на пътувалите лица на въз­раст 1524 години е най-голям – 22,5% от пътувалите в съот­вет­ната въз­рас­това група. Според инфор­мацията на НСИ става видно, че бъл­гарите пред­почитат да организират пътуването си самос­тоятелно, като над 91% от екс­кур­зиите са именно такива. Пред­варител­ните резер­вации не са сред пред­почитанията на род­ните туристи – само 3,5% от вакан­циите в Бъл­гария са с пред­варителна заявка. При пътуванията извън Бъл­гария около една трета с резер­вации. Най-голямото перо в бюджета при пътуванията на бъл­гарите в страната е храната – близо 40%, докато в чуж­бина са раз­ходите за тран­с­порт — 29,2%. През второто тримесечие на 2018 г. сред­ният раз­ход при пътуване с лична цел на едно лице на въз­раст 15 и повече навър­шени години е 180,89 лв. в страната и 610,77 лв. в чуж­бина Същев­ременно раз­ходите на едно лице за професионално пътуване са средно 157,73 лв. в страната и 1 053,72 лв. в чуж­бина.