На бензиностанциите им остава месец да сменят касовите апарати

На бензиностанциите им остава месец да сменят касовите апарати

Наб­лижава край­ният срок, в който бен­зинос­тан­циите трябва да сменят елек­т­рон­ните си сис­теми с фис­кална памет, напомня Национал­ната аген­ция за приходите. 30 юни е датата, посочена в Наредба Н-18, до която е необ­ходимо тър­гов­ците на горива да съоб­разят фис­кал­ния си соф­туер с изис­к­ванията на наред­бата. Само няколко месеца по-късно – от 30 сеп­тем­ври, всички бен­зинос­тан­ции ще трябва да издават касови бележки, в които е изписан брут­ният им марж. Освен раз­ликата в покуп­ната и продаж­ната цена тър­гов­ците на горива са задъл­жени да включат и инфор­мация за раз­мера на ДДС и акциза. Наб­лижава краен срок и за онлайн тър­гов­ците, започ­нали дей­ност преди 29 декем­ври 2018 г. До 29 юни те ще трябва да обявят своите елек­т­ронни магазини, напом­нят още от НАП. До момента над 12 хил. вече са дек­ларираните елек­т­ронни магазини, отчитат от приход­ната аген­ция. Подаването на дан­ните става само по елек­т­ронен път чрез пор­тала за е-услуги на НАП, като е необ­ходим елек­т­ронен под­пис. Изис­к­ването важи за физически и юридически лица, които извър­ш­ват продажби по интер­нет по занятие, т.е. не засяга граж­даните, които инциден­тно са продали свои лични вещи, допъл­ват от приход­ната аген­ция. Допъл­нителна инфор­мация може да се получи на телефона на Инфор­мацион­ния цен­тър на НАП 0700 18 700.