Съдът чака отговори от ЕС за таксата “сградна инсталация“

Съдът чака отговори от ЕС за таксата “сградна инсталация“

Вър­хов­ният админис­т­ративен съд спря произ­вод­с­т­вото по делото срещу методиката за дялово раз­п­ределение на топ­лин­ната енер­гия в сгради — етажна соб­с­т­веност до произ­насянето на Съда на Европейс­кия съюз. Делото е било образувано по жалби на няколко физически лица. В хода на произ­вод­с­т­вото пред Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е било установено, че Район­ният съд в Асенов­г­рад и Софийс­кият районен съд са отп­равили запит­вания пред Съда на ЕС относно съв­мес­тимостта на бъл­гар­с­ката правна уредба на топ­лос­наб­дяването с Дирек­тива 2011/83/ЕС/2/, както и с Дирек­тива 2006/32/ЕО83/ и Дирек­тива 2012/27/ЕС/4/. Европейс­кият съд трябва да излезе със становище дали се допуска в сградите в режим на етажна соб­с­т­веност, топ­лос­наб­дени от районна отоп­лителна сис­тема, етаж­ните соб­с­т­веници да са задъл­жени да учас­т­ват в раз­ходите за отоп­ление на сградата, въп­реки че индивидуално не са поръч­вали дос­тав­ката на цен­т­рално отоп­ление и не го изпол­з­ват в своя апар­тамент. Съдът трябва да се произ­несе и по въп­роса дали се допуска топ­лофикациите да искат стой­ността на упот­ребената топ­линна енер­гия, отдадена от сград­ната инс­талация в сгради — етажна соб­с­т­веност, пропор­ционално на отоп­ляемия обем на имотите по проект, без да се взима пред­вид реално отдаденото количес­тво топ­линна енер­гия в обекта. ВАС е на мнение, че тези въп­роси са от същес­т­вено значение, поради което делото ще бъде възоб­новено след произ­насянето на европейс­кия съд.