Свинското месо у нас поскъпва, а на световния пазар поевтинява

Свинското месо у нас поскъпва, а на световния пазар поевтинява

Цената му е спекулативна заради говоренето за африканската чума, казват от Държавната комисия по стоковите борси и тържища

Свин­с­кото месо в Бъл­гария леко пос­къпва, а на светов­ния пазар поев­тинява. Това каза в ефира на БНТ пред­седателят на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата Владимир Иванов. Според него вдигането на цената тук е в резул­тат на говоренето за пос­къп­ване заради африкан­с­ката чума по свинете. По негови данни за пос­лед­ните 1015 дни килог­рам свин­ско месо на едро е пос­къп­нало с 80 ст. В същото време на меж­дународ­ния пазар има намаление на цената. На стоковата борса в Чикаго цената на това месо спада и в момента е около 1.69 долара. Иванов определи ситуацията на пазара така: свръх­п­ред­лагане, свръх­кон­курен­тен пазар, няма фак­тори, които да под­тик­нат към по-висока цена. Посочи, че снаб­дяване на месо има дос­татъчно и далеч заболяването не е обх­ванало цялата страна. “И най-лошото да стане, не очак­вайте драматични изменения на цената, защото ние сме част много по-голям пазар, много добре урегулиран, свър­х­кон­курен­тно натоварен и с много добро пред­лагане на свин­ско месо“, каза още пред­седателят на Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата. До Нова година цената на свин­с­кото ще бъде с около 50% по-висока, откол­кото е била в началото на 2019 г., пък обяви по Би Ти Ви Кирил Вътев, преработ­вател и член на Асоциацията на месоп­реработ­вателите в Бъл­гария. Според него цената вече се е повишила с около 40% от началото на годината досега, и то не само в Бъл­гария, а в цяла Европа. Наб­людението му е, че има лек отлив от кон­сумацията на свин­ско напос­ледък — в рам­ките на около 5%. До дефицит от свин­ско според него едва ли ще се стигне, по-скоро проб­лемът е, че целият отрасъл ще пос­т­рада и загубите ще са големи.