Адвокат: Никой досега не казва какво включват изтеклите данни от НАП и това е по-големият проблем

Адвокат: Никой досега не казва какво включват изтеклите данни от НАП и това е по-големият проблем

Никой досега не е инфор­миран какво включ­ват изтек­лите данни от НАП и това всъщ­ност е по-големият проб­лем. Пуб­лич­ното оповес­тяване на ЕГН не е риск за соб­с­т­веника му, но ако изтек­лите лични данни съдър­жат инфор­мация за имот­ното със­тояние, има голяма опас­ността от имотни измами. Това комен­тира адвокат Десис­лава Кръс­тева от фон­дация “Право и интер­нет“ по повод изтек­лите в интер­нет лични данни от приход­ната аген­ция. Пуб­лич­ното оповес­тяване на ЕГН не е риск за соб­с­т­веника му въп­реки наложеното общес­т­вено мнение, че не бива да се съоб­щава, посочи тя пред БНР. „Ако изтек­лите в интер­нет лични данни съдър­жат инфор­мация за имот­ното ни със­тояние, тогава е необ­ходим кон­т­рол върху дей­ността на нотариусите, защото е голяма опас­ността от имотни измами“, под­черта адвокат Десис­лава Кръс­тева. По думите и, ако недоб­росъвес­тни лица научат данни за имот­ното ни със­тояние, това може да е първа стъпка да се провокира прес­тъпна дей­ност към лица, които раз­полагат с повече сред­с­тва, уточни тя. Димитър Танев, пред­седател на дис­цип­линар­ната комисия към Нотариал­ната камара на Бъл­гария и член на европейс­кия борд на нотариусите, обясни, че хората няма от какво да се притес­няват във връзка с теча на данни, тъй като нотариусът прави задъл­жителни справки при сдел­ките с нед­вижими имоти. „Нотариусът влиза в масивите на МВР, но тези справки се съх­раняват, съх­раняват се доказател­с­тва защо е влизал, така че никой не може да злоупот­реби с друга лична карта или с други лични данни. Това няма как да стане през нотариус“, заяви Танев. Това, че някой раз­полага с чужди лични данни не е редно да води до нарушаване на права, за да смятаме, че може да бъде извър­шена измама чрез тях. “За да се извърши имотна измама, е нужно да е налице прес­тъпно съдейс­т­вие на лице, което дейс­тва като нотариус. Кон­т­ролът върху дей­ността на нотариусите може да пред­пази от измами“, посочи адвокат Десис­лава Кръс­тева.