Строгите правила в националните паркове пречели на планинския туризъм

Строгите правила в националните паркове пречели на планинския туризъм

Планин­с­кият туризъм в Бъл­гария е в зас­той, национал­ните пар­кове са с твърде ограничителни режими, които не поз­воляват на много хора да прак­тикуват туризъм, какъвто им харесва. Това каза в интервю за БНТ минис­търът на окол­ната среда Нено Димов. Според него сега тези правила се определят от “група с определени интереси“, но имало и други групи с други интереси. “Бъл­гарите имат право да прак­тикуват любимите си спор­тове и през лятото, и през зимата“, каза Димов. По думите на екоминис­търа въп­росът за правилата за планин­ски туризъм чака от години и е време за дебат. Той беше помолен да комен­тира поред­ния случай на къпане в рил­с­кото езеро Окото, което е заб­ранено, и призова граж­даните, когато видят нарушение, да се обаж­дат по телефона на дирек­цията на Национал­ния парк. По думите му приоритет на ръковод­с­т­вото на парка е да се справи с кач­ването на моторни превозни сред­с­тва и движението им в парка, което, по думите му, е по-сериозният проб­лем. До шест месеца след пуб­ликуването на закона, който въвежда нови правила за дивото към­пин­гуване, ще бъде пуб­ликувана наредба към него, така че законът ще започне да се прилага от след­ващия сезон, се раз­бра от думите на минис­търа на окол­ната среда. Наред­бата ще уреди правилата за задоволяването на естес­т­вените нужди, дос­тъпа до питейна вода, заб­раната каравани да се пос­тавят върху дюни и прибирането на отпадъците, изб­рои минис­търът. Всичко това ще е задъл­жение на соб­с­т­веника на съот­вет­ния терен. “Хората с изк­лючение на няколко, които се пос­тавят над закона, биха искали да си платят за почис­т­ване, но сега няма ред да го нап­равят“, добави Димов.