Средната работна заплата нараства до 1260 лева в края на юни

Средната работна заплата нараства до 1260 лева в края на юни

Сред­ната работна зап­лата в страната през второто тримесечие на годината е 1260 лева. Спрямо пър­вото тримесечие на годината тя се повишава с 4,3 на сто, сочат дан­ните на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ). На годишна база сред­ната зап­лата за април-юни се увеличава с 12%, като най-голям е ръс­тът в икономичес­ките дей­ности „Други дей­ности“ — със 17,3%, „Операции с нед­вижими имоти“ — с 16,5%, и „Образование“ — с 15,5%. Сред­ната брутна месечна работна зап­лата за април 2019 г. е 1281 лв., за май — 1246 лв., и за юни — 1253 лева. През второто тримесечие на 2019 г. сред­ната зап­лата в общес­т­веният сек­тор нарас­тва с 11,9 на сто, а в час­т­ния — с 12,4 на сто на годишна база. Дан­ните на национал­ната статис­тика сочат, че икономичес­ките дей­ности с най-високо средно въз­наг­раж­дение за второто тримесечие на тази година са „Съз­даване и раз­п­рос­т­ранение на инфор­мация и твор­чески продукти и далекосъоб­щения“ с 3053 лева, след­вани от „Финан­сови и зас­т­рахователни дей­ности“ с 2 174 лева. На другия полюс традиционно са хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото с едва 783 лева средна зап­лата, както и строител­с­т­вото с 974 лева. Наетите лица към края на юни нарас­т­ват малко с над 33 хиляди души и дос­тигат 2,35 милиона, показ­ват пред­варител­ните данни на Национал­ната статис­тика. Това е с 1.5%, спрямо края на март 2019 г.