Бюджетите на 8200 домакинства ще определят новата линия за бедност догодина

Бюджетите на 8200 домакинства ще определят новата линия за бедност догодина

Линията на бед­ност ще се изчис­лява по друга методика от 2020 г. Тя, освен това, ще се прилага и при изчис­ляването на месеч­ното под­помагане за хора с увреж­дания. Промяната се пред­лага от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика. Проек­тът на методиката и мотивите на вносителя са пуб­ликувани за обсъж­дане на пор­тала за общес­т­вени кон­сул­тации. Сега дейс­т­ващата методика за определянето на линията на бед­ността се основава на статис­тичес­кото наб­людение на бюджетите на 3020 домакин­с­тва. Новата методика ще се базира на статис­тичес­кото наб­людение на бюджетите и условията на живот на 8200 домакин­с­тва, става ясно от мотивите на Минис­тер­с­т­вото за промяната. Ведом­с­т­вото ще следи и повече източ­ници на данни – Национал­ната аген­ция за приходите (НАП), Национал­ният осигурителен инс­титут (НОИ), Аген­цията за социално под­помагане (АСП). Ще се предос­тавят и индивидуални данни за социал­ните тран­с­фери за учас­т­ващите в извад­ката на изс­лед­ването. Сега дейс­т­ващата методика за определянето на линията на бед­ност е от 2006 г. и е актуализирана вед­нъж – през 2007 г., посоч­ват от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика. В мотивите се посочва, че тя не отговаря на европейс­ките стан­дарти, а и социално-икономическите условия в страната са се променили оттогава. От ведом­с­т­вото под­чер­тават, че линията на бед­ност е 321 лева според сегаш­ната методика. Според пред­лагането изменение, обаче, тя би била 351 лева. При този раз­мер под прага са над 1,5 млн. души, което е 22% от населението на страната.