Българите са спестили 53 млрд. лв. в банки

Българите са спестили 53 млрд. лв. в банки

Сериозен ръст на депозитите е регистриран и при финансовите предприятия

Бъл­гарите имат на влог над 53 млрд. лв. в края на юли, предаде БГНЕС. Спес­тяванията на домакин­с­т­вата са нарас­нали с 8,1% спрямо същия месец на миналата година, показва статис­тиката на БНБ. Сериозен ръст на депозитите е регис­т­риран и при финан­совите пред­п­риятия. Те са скочили с 35,1% през юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. и в края на този месец дос­тигат 3,500 млрд. лв. или 3% от БВП. Депозитите на нефинан­совите пред­п­риятия въз­лизат на 24,144 млрд. лв. или 20,9% от БВП, комен­тира „Нова телевизия”. В края на юли 2019 г. кредитите за неп­равител­с­т­вения сек­тор са 59,860 млрд. лв. — 51,7% от БВП, при 59,372 млрд. лв. към юни 2019 г. когато са били 51,3% от БВП. През юли 2019 г. те се увеличават на годишна база с 6,5% Нет­ните чуж­дес­т­ранни активи са 60,015 млрд. лв. в края на отчет­ния месец при 58,287 млрд. лв. в края на юни 2019 година, като нарас­т­ват с 11,5% в срав­нение с юли година по-рано, а това е с 11,8% годишно повишение през юни 2019 година.