Гратисчиите в градския транспорт намаляват

Гратисчиите в градския транспорт намаляват

Увеличава се броят на хората, които изпол­з­ват абонамен­тни карти за пътуване в София, а 7% е броят на нередов­ните път­ници, показва актуал­ната инфор­мация на Цен­тър за град­ска мобил­ност, цитирана от БНТ. Дан­ните сочат, че въп­реки увеличението цената за еднок­ратно пътуване в столич­ния град­ски тран­с­порт на 1,60 лв., гратис­чиите намаляват. Граж­даните изпол­з­ват все по-често абонамен­тни карти, които излизат с 50 стотинки по-евтино. Гратис­чиите са мак­симум до 10% от хората, които пол­з­ват град­ски тран­с­порт. Това число е на база оперативни данни от нашите кон­т­рольори, които са 240 на брой, заяви дирек­торът на ЦГМ Хрис­тиян Пет­ров. Той обясни, че преди промяната на цената на еднок­рат­ния билет са били продадени само 255 годишни абонаменти карти през 2015 г. Миналата година тех­ният брой е бил над 30 хиляди. Пред­с­тои въвеж­дането на нова тикет сис­тема за так­суване. След като бъдат тес­т­вани фун­к­циите на сис­темата във всеки един тип тран­с­порт, ще се премине към цялос­тно внед­ряване във всички над 1300 над­земни превозни сред­с­тва и мет­рото, добави дирек­торът на ЦГМ. В края на след­ващата година се очаква да влезе в упот­реба новата тикет сис­тема. Тя ще даде нови въз­мож­ности за закупуване на билети и на абонамен­тни карти, включително чрез мобил­ния телефон.