Български евродепутат: Изравнете субсидиите за фермерите ни с европейските!

Български евродепутат: Изравнете субсидиите за фермерите ни с европейските!

Бъл­гар­с­кият евродепутат Иво Хрис­тов поиска под­к­репа от Фин­лан­д­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС за израв­няване на суб­сидиите за бъл­гар­с­ките фер­мери с тези за европейс­ките още през след­ващия прог­рамен период на Общата сел­с­кос­топан­ска политика (ОСП) 20212027 г. Темата беше пос­тавена по време на заседание на Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони в Европейс­кия пар­ламент (ЕП) на 4 сеп­тем­ври по време на дис­кусия за приоритетите на Фин­лан­д­с­кото пред­седател­с­тво. Пред евродепутатите Иво Хрис­тов припомни, че днес всички земедел­ски произ­водители се кон­курират на един­ния пазар. Кон­курен­цията се засилва и във връзка с редица меж­дународни споразумения за свободна тър­говия. „Фер­мерите от моята страна са в нерав­нос­тойно положение спрямо своите колеги в другите дър­жави членки и получават суб­сидии под сред­ните за ЕС“, каза бъл­гар­с­кият евродепутат. Той насочи вниманието към факта, че пред­ложението на Европейс­ката комисия за след­ващата ОСП не пред­вижда до края на ней­ното прилагане през 2027 г. да има израв­няване на суб­сидиите за земедел­с­ките произ­водители в раз­лич­ните страни членки. „Намирам това за нес­п­равед­ливо — след 20 години член­с­тво в ЕС под­помагането от страна на ЕС всъщ­ност не гаран­тира равен старт в рам­ките на един­ния пазар“, под­черта Иво Хрис­тов. Той се обърна към фин­лан­д­с­кия минис­тър на земеделието и горите Яри Лепа с въп­рос дали може да се раз­чита на под­к­репа и от негова страна на пред­ложението за повече финан­сови сред­с­тва за израв­няване на земедел­с­ките суб­сидии. Както Агри.БГ писа, по пред­ложение на Иво Хрис­тов и на румън­с­кия евродепутат Кар­мен Аврам Комисията по земеделие на ЕП прие проект за отпус­кане на допъл­нителни 70 млн. евро за борба с Африкан­с­ката чума по свинете (АЧС) догодина, като част от сред­с­т­вата да бъдат насочени за раз­работ­ването на вак­сина срещу опас­ния вирус.