Търговците на борсата поддържат котировките за зърното без промяна

Търговците на борсата поддържат котировките за зърното без промяна

Сеп­тем­ври започна с леко понижение на FOB цените на зър­нените кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари. В САЩ хлеб­ната пшеница се понижи с 10 долара и се тър­гува на 198 щат­ски долара за тон, във Фран­ция имаше спад с 3 евро до 165 евро за тон, в Украйна и Русия промяната е съот­ветно с минус 2 и 1 долара до 187 и 189 щд/т. При царевицата движението отвъд океана и този път е с минус 4 долара до 159 щд/т., във Фран­ция царевицата отново загуби позиции с 3 евро до 164 евро/т., а в Украйна с дос­тавка ноем­ври остана на нивата от минала сед­мица от 161 щд/т. При ечемика Украйна запази цената си от миналата сед­мица — 177 щд/т., а Фран­ция тър­гува пивоварен ечемик с минус 3 евро на 154 евро/т. Цената на рапицата в Европейс­кия съюз /Еuronext/ се покачи с 1 евро до 381 евро/т. В под­к­ръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД котиров­ките остават спокойни. Хлебна пшеница от място се пред­лага от 320 до 350 лева за тон. Фураж­ната пшеница се пред­лага на 250 лв./т., тър­сенето е на 320 лв./т. При царевицата също има заявки за покупки на 260280 лв./т. и пред­лагане на 290 лв./т., а фуражен ечемик се пред­лага 270 лв./т. Всички цени са без ДДС.