131 961 свине досега погуби чумата

131 961 свине досега погуби чумата

По време на пос­лед­ния пар­ламен­тарен кон­т­рол в края на миналата сед­мица минис­търът на земеделието Десис­лава Танева пред­с­тави обоб­щени данни за актуал­ната обс­тановка на Африкан­с­ката чума по свинете у нас. По думите й досега общо регис­т­рираните огнища са 35, като тип домашна свиня са 33, а при Източ­нобал­кан­ска свиня, които бяха отк­рити преди малко повече от сед­мица, огнищата са 2. Те са в област Шумен. От тези 33 при домашна свиня, в индус­т­риални ферми са 7, във фамилни ферми – 3, а в лични стопан­с­тва – 23. Общият брой на засег­натите животни е 131 961 свине, като от тях 161 са Източ­нобал­кан­ски. Към момента един­с­т­веното огнище, чието унищожаване все още продъл­жава, е в Голямо Враново. Според дан­ните на Минис­тер­с­т­вото на земеделието там остават още 100 свине-майки и 3600 под­рас­т­ващи. Според екс­пер­тите в ресор­ното минис­тер­с­тво интен­зитетът на болестта е бил през юли месец. Засег­нати от всички тези огнища са общо 12 области на страната. При дивите свине има 57 случая, засег­нати са 80 броя диви свине в 18 области на страната. Определени са 43 инфек­тирани зони, които са с раз­личен режим на заб­ранителни дей­ности. През месец август има 3 огнища на домашни свине, 2 от тях при Източ­нобал­кан­с­ките. Всички останали са случаи на диви свине, където интен­зитетът е висок, уточ­нява Танева. По думите на минис­тър Танева интен­зитетът на огнищата при домаш­ните свине от 1 август е драс­тично намален. Случаите на заразени диви свине обаче продъл­жават. В края на пос­лед­ния работен ден миналата сед­мица от БАБХ пуб­ликуваха инфор­мация за още две. Положителни са пробите на диви свине на територията на облас­тите Русе и Смолян, които са пос­тъпили на 3 сеп­тем­ври. В Русен­ско става дума за кв. Средна кула, а в Смолян­ско – за село Павел­ско.