За ЕК положението с африканската чума по свинете в България остава сериозно

За ЕК положението с африканската чума по свинете в България остава сериозно

Ситуацията с африкан­с­ката чума по свинете в Бъл­гария остава много сериозна и строгите мерки за справянето със заразата трябва да продъл­жат, заяви специално за БНТ европейс­кият комисар по здравеопаз­ването и безопас­ността на храните Витянис Анд­рюкай­тис, който във втор­ник прис­тига но посещение в София за обсъж­дане на мер­ките за борба със заболяването с минис­три от целия регион. Анд­рюкай­тис е наясно, че в част от бъл­гар­с­кото общес­тво има съп­ротива, нераз­биране и недоверие към мер­ките за борба с АЧС, но според него това само съз­дава хаос по места. За пореден път той изтъкна, че унищожаването на живот­ните е един­с­т­веният начин за справяне със заболяването. „Ако заразата влезе в големите комер­сиални свинеферми, това означава, че всички свине трябва да бъдат унищожени. Всички. Не е въз­можно изборно да се унищожават, защото това е един­с­т­веният начин за овладяване на ситуацията. Много е болез­нено, много е драматично, емоционално е и е много трудно да се понесат глед­ките, но това един­с­т­вено въз­мож­ната операция. Ако имате ган­г­рена на крака, трябва да го ампутирате”, смята европейс­кият комисар. Той намира за много тревожен фак­тът, че вирусът на АЧС вече е дос­тиг­нал и Сър­бия и има опас­ност да премине и в други бал­кан­ски дър­жави. „Сега зап­лахата е не само в Бъл­гария, имаме случаи в Сър­бия. Заразата може да се раз­п­рос­т­рани и в Гър­ция, Северна Македония, Албания и Хър­ватия”, изрази опасенията си Анд­рюкай­тис.