Агрометеорология: Недостигът на влага в почвата се задълбочава

Агрометеорология: Недостигът на влага в почвата се задълбочава

Времето през този месец някои от неб­лагоп­рият­ните агрометеорологични условия от есента на миналата година, свър­зани с лип­сата на същес­т­вени дъж­дове и с по-високи тем­ператури от обичай­ните за сезона. Агрометеорологич­ните условия ще продъл­жат да се определят от сухо време, като отново не се прог­нозират валежи от стопан­ско значение в пол­с­ките райони на страната, прог­нозира Драгомир Атанасов, агрометеоролог в Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ). При къс­ните хиб­риди царевица ще протича преход от млечна към восъчна зрялост. По-ранните хиб­риди встъпиха в тех­нологична зрялост и прик­лючиха раз­витието си. При ран­ните сор­тове грозде ще се наб­людава физиологична и тех­нологична зрелост. От началото на месеца тече оптимал­ният агротех­нически срок за сеитба на зим­ната рапица. “Пред­вид продъл­жаващото засушаване и изчер­п­ването на поч­вената влаж­ност, сеит­бата на рапицата в много райони на страната ще бъде въз­п­репят­с­т­вана поради невъз­мож­ност за качес­т­вена под­готовка на полетата и сеитба“, казва още Драгомир Атанасов. Важно значение за поник­ването и раз­витието на рапицата е осигуряването на качес­т­вено сеит­бено легло. Продъл­жител­ното засушаване и недос­тига на вода в поч­вата е неб­лагор­пиятно и за начал­ните етапи от раз­витието на кул­турата. Агрометеорологич­ните условия ще са под­ходящи за жът­вата на слън­чог­леда и на хиб­ридите царевица, които са прик­лючили раз­витието си. Времето ще бъде под­ходящо и за извър­ш­ване на обез­заразяване и под­готовка на семената за есен­ната сеитба на пшеницата и ечемика — срещу семен­ноп­реносими патогени като праховита и твър­дата главня. Периодът съв­пада с времето за засаж­дане на раз­сада за есенно произ­вод­с­тво на марули и сеит­бата на спанак.