Солидарност: Пчелари помагат на колега след тежък пожар

Солидарност: Пчелари помагат на колега след тежък пожар

Огънят е унищожил 170 кошера, малко преди стопанинът да подпише по „Млад фермер“

Пожар от запалени сухи треви изгори 170 кошера на младия фер­мер Димитър Убинов в зем­лището на плов­див­с­кото село Ягодово. Пчеларят съобщи за сполетялата го нещас­тие в групата Пчелин във Фейс­бук, а пуб­ликацията предиз­вика вълна от солидар­ност сред колегите му. „Запалиха ми пчелина с 200 кошера. 50 са живи. Щях да под­пиша по мярка 6.1. Ако някой има с какво да помогне, много ще съм благодарен. Като получа финан­сиране ще върна на всеки всичко“, написа Димитър в социал­ната мрежа. По-късно той установил, че само 30 пчелни семейс­тва са оцелели в огнения ад. Членове на групата споделят в мрежата, че ще му дадат от своите материали и даже от пчел­ните си семейс­тва. Надяват се, че когато много хора помог­нат по малко, колегата им ще успее да въз­с­танови стопан­с­т­вото си. Мнозина отбеляз­ват, че под­к­репата им е без­въз­мез­дна. Димитър тряб­ваше да под­пише договор за суб­сидия от 50 хил. лева по мярка 6.1 „Млад фер­мер“ от Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони (ПРСР). Сега семейс­т­вото му се надява да получи поне час­тично обез­щетение, за да въз­с­танови част от кошерите и пчел­ните семейс­тва, съобщи БНТ. Огънят е нанесъл значителни материални щети, но няма пос­т­радалии хора. Бър­зата намеса на пожар­никарите е предот­в­ратила опасно раз­п­рос­т­ранение на пламъците. Когато соб­с­т­веникът на кошерите прис­тиг­нал на мяс­тото, видял само огнените пламъци, които пог­лъщали пчел­ната ферма. Според него 25 хил. лева ще стиг­нат и той ще въз­с­танови стопан­с­т­вото си и ще изпълни проекта си за раз­ширяването му. Пожар­никарите са на мнение, че причина за инцидента са запалени сухи треви в съседен имот. Колеги на стопанина го посъвет­ваха да провери дали пожарът не е умиш­лен, тъй като при кон­ф­ликт със съседи биз­несът му с пчелите няма да върви.