Над 50% от българите ще пазаруват на предстоящия Черен петък

Над 50% от бъл­гар­с­ките пот­ребители ще пазаруват на “Черен петък“, който тази година се пада на 29 ноем­ври 2019 г. Това показва проуч­ване на Асоциацията за защита на пот­ребителите. Средно ще бъдат похар­чени около 500 лв. на човек. Отс­тъп­ките средно са между 40 и 60%. На този ден обаче пот­ребителите трябва да внимават, защото се случ­ват най-големите измами и под­веж­дащи рек­лами, предуп­реж­дава пред­седателят на Асоциацията за защита на пот­ребителите Пейо Майор­ски. Според него има много фал­шиви отс­тъпки и клиен­тите трябва да следят цените на продук­тите, които искат да закупят, като нап­равят срав­нение на продаж­бите в раз­лич­ните магазини. “Бъдете особено внимателни, ако в магазина ви пред­ложат “стоков кредит“, особено ако пок­рай него има още нещо — нап­ример зас­т­раховка. Обик­новено в магазина се пред­лага такъв кредит с 0% лихва. Тъй като в подобни случаи печал­бата за кредитодателя е с много нисък раз­мер, е въз­можно да Ви пред­ложат услуги срещу допъл­нителни такси като зас­т­раховки и т.н. Пот­ребителят не е задъл­жен да приеме. Ако приемете заема и решите да го погасите пред­варително, фир­мите за бързи заеми нямат право да събират допъл­нителни такси, с изк­лючение на договорите, в които е фик­сиран лих­веният процент. Може да се пред­види такса до 1% от раз­мера на кредита“, обясни Пейо Майор­ски. Трябва да се внимава със стоките на кредит, защото нак­рая пот­ребителят може да се окаже в ръцете на колек­тор­с­ките фирми. След това започва тех­ният тор­моз при забавяне или неп­лащане, допълни той.