Ковчежник № 1 заплаши новите кметове

Ковчежник № 1 заплаши новите кметове

Решат ли да намаляват още данъците, да не да не търсят пари от държавата, каза финансовият министър

Мес­т­ните данъци в Бъл­гария са изк­лючително ниски, както и данъч­ните оценки. Няма как с приходите от тях да се под­държа и раз­вива инф­рас­т­рук­турата. Това каза в края на миналата сед­мица ефира на Нова телевизия минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов. Той уточни, че мес­т­ната инф­рас­т­рук­тура трябва да се финан­сира от имущес­т­вените данъци. Тази позиция на финан­совия минис­тър не е нова. Още през пролетта на миналата година той обяви по време на пар­ламен­тарен кон­т­рол, че финан­совата децен­т­рализация на общините минава през изк­лючително нис­кото и неадек­ватно облагане на имущес­тво в Бъл­гария. Дър­жавата не планира да тран­с­ферира допъл­нителни сред­с­тва към бюджетите на общините, а ако те имат финан­сови труд­ности — да повишат данъците, заяви Горанов. Според него дефицитът от събиране на мес­тни данъци е основ­ният проб­лем на кметовете за да „вър­жат бюджета“. „Няма как да има виен­ска инф­рас­т­рук­тура с пер­нишки данъци“, каза минис­търът. На въп­рос дали това означава, че новоиз­б­раните кметове на ГЕРБ ще наложат увеличение на данъците и так­сите, Горанов нито пот­върди, нито отрече. „Градоначал­ниците трябва да преценят каква политика да водят и да поемат своята отговор­ност. Ако решат да задър­жат ниски данъците и так­сите, да бъдат така любезни да не се обръщат към правител­с­т­вото”, обаче каза той. Според него подобни “приятни за ухото истории“ обър­к­ват граж­даните и ги оставят с усещането, че има без­п­латни неща. Горанов комен­тира и темата за бюджета за след­ващата година. „Ако пог­лед­нете приходите за 2020 г. като дял от брут­ния вът­решен продукт, ще видите, че те нарас­т­ват, т.е. хипотезата, че залагаме по-ниски приходи, за да раз­читаме евен­туално на някакво преиз­пъл­нение, е несъс­тоятелна”, комен­тира финан­совият минис­тър. И допълни, че през след­ващата година ще бъдат съб­рани с около 3,5 млрд. лева повече. “Както върви изпъл­нението на бюджета, ще имаме основание да дадем коледни над­бавки“, каза още той и добави, че за да има по-високи пен­сии, работещите трябва да имат по-високи доходи. По думите му влас­тите работят в тази посока и “притис­кат реал­ния сек­тор да следва подобна политика“. Властта у нас обяви,че не се бояла от икономичес­ките кризи „Считам, че в бюджета има реформи, има завишение и в приход­ната, и в раз­ход­ната част, а и съм сигурен, че ние сме готови да пос­рещ­нем това забавяне в икономиката, което се наб­людава в пос­лед­ните няколко месеца“,заяви минис­търът на икиномиката Емеил Караниколов в предаването „Неделя 150“ на прог­рама Хоризонт. Към момента не можем да говорим за криза, категоричен е той. По думите му Бъл­гария може да отговори на всякакви забавяния в икономиката. Наис­тина имаме балан­сиран, но работещ бюджет, комен­тира той. Кризата няма да тръгне от Бъл­гария, под­черта още икономичес­кият минис­тър. По думите му в момента несигур­ността и забавянето идва в голяма степен от геополитичес­ките отношения между глобал­ните сили, както и от Brexit. „Икономичес­ките показатели на Бъл­гария се завишиха в пос­лед­ните няколко месеца, бъл­гар­с­ката икономика работи стабилно, но ние сме част от нещо голямо. … При криза основ­ното нещо, което първо ще забележим, което в момента в Бъл­гария не се случва, е да започ­нат сък­ращения, т.е. хората да излязат от работа и да се въз­пол­з­ват от социал­ните процедури. Тук имаме буфер. Другото, което дър­жавата трябва да осигури, за да налее свежи пари в икономиката, е примерно пари за инф­рас­т­рук­турни проекти“, комен­тира Емил Караниколов. Според него с тези механизми дър­жавата и биз­несът добре са си научили урока от кризата през 20082013 г. Емил Караниколов отбеляза, че моторът на бъл­гар­с­ката икономика е вът­реш­ното пот­реб­ление. В страната има сек­тори, които тръг­ват нап­ред – нап­ример IT сек­торът, автомобил­ният сек­тор, металур­гията, отчете той и под­черта: „Износът на Бъл­гария има рекор­дни параметри. Бъл­гар­с­ките стоки и услуги, освен с качес­тво, печелят вече и с кон­курен­тни цени“.