Свикнаха ли българите с капитализма? А с капиталистите?

Свикнаха ли българите с капитализма? А с капиталистите?

Хората в България, макар и бавно, свикват с пазара и с капитализма, но не могат да свикнат с голямото социално разслояване, сочи изследване

Хората в Бъл­гария, макар и бавно, свик­ват с пазара и с капитализма, но не могат да свик­нат с голямото социално раз­с­лояване. На думи, пазар­ните отношения се приемат. Когато обаче стане дума за кон­к­ретни измерения, хората в нашата страна са скеп­тични. Това е един от изводите от някои социологически данни, показани от Пър­ван Симеонов при отк­риването на Младата кръгла маса, организирана от „Галъп интер­нешънъл“ заедно с инс­титута „Иван Хаджийски“. На нея се съб­раха визионери и изс­ледователи от новото поколение, съобщи прес­служ­бата на „Галъп интер­нешънъл“. Повод за форума е тридесетата годиш­нина от началото на пропазар­ните, продемок­ратични и прозападни промени в страната ни. Ако през 1992 и 1993 г. 40% от бъл­гарите са приемали, че е нор­мално хората да се раз­делят на бедни и богати, то през 2013 г. този дял е вече 53%, а сега е 57%. В същото време намаляват дяловете на несъг­лас­ните – от 46% в началото на 90-те до 35% сега. Намалява и делът на колебаещите се. Когато обаче стане дума за кон­к­рет­ните измерения на неравен­с­т­вото, бъл­гарите са скеп­тични. Масово е съг­ласието с твър­дението „Доходите на най-богатите не бива да над­вишат повече от три пъти доходите на най-бедните“. Това съг­ласие е устой­чиво в годините и е харак­терно и за дяс­ноцен­т­рис­т­кия, и за лявоцен­т­рис­т­кия елек­торат в страната ни (макар и в раз­лична степен). Почти няма промяна в наг­ласите в годините. Това може да е обос­т­рена социална чув­с­т­вител­ност пред сериоз­ните неравен­с­тва в Бъл­гария, но може и да е липса на готов­ност да се приемат ежед­нев­ните харак­терис­тики на новото общес­тво. Дан­ните събуж­дат хипотезата, че общес­т­вото ни е готово за пазар­ната икономика, но само на абс­т­рак­тно ниво. Бъл­гарите като че ли приемат капитализма, но още не могат да приемат капиталис­тите.