Петролът поевтинява след новината за новото голямо нефтено находище в Иран

Пет­рол­ните фючърси поев­тиняват по време на тър­говията в понедел­ник, след като в неделя иран­с­кият президент обяви, че е било раз­к­рито ново неф­тено находище в южната част на страната, раз­полагащо със запаси за над 50 млрд. барела суров пет­рол. Съоб­щението на Хасан Рохани идва на фона на сериоз­ните американ­ски сан­к­ции спрямо Техеран, включ­ващи заб­рана на износа на иран­ски пет­рол. Президен­тът Рохани нап­рави това изяв­ление по време на своя реч в пус­тин­ния град Язд. Той допълни, че находището е раз­положено в южната иран­ска провин­ция Хузес­тан, където е раз­положена и основ­ната пет­ролна индус­т­рия на страната. Чрез това ново находище около 53 млрд. барела ще бъдат добавени към същес­т­вуващите пет­ролни резерви на Иран от близо 150 милиарда барела, посочи иран­с­кият президент. “Заявявам на Белия дом, че в дните, когато вие наложихте сан­к­ции върху продаж­бата на иран­ски нефт и оказ­вахте натиск върху нашата дър­жава, нашите високо ценени работ­ници и инженери успяха да отк­рият 53 млрд. барела пет­рол в новото голямо находище“, посочи Рохани. Новината за новото иран­ско находище, както и смесени инфор­мации относно хода на тър­гов­с­ките преговори САЩ-Китай парират част от инвес­титор­с­кия риск-апетит в началото на новата работна сед­мица, което води до понижение и на цените на пет­рола. В събота американ­с­кият президент Доналд Тръмп посочи, че тър­гов­с­ките раз­говори с Китай вър­вят “много добре“, но под­черта, че Съединените щати ще сключат сделка с Пекин, само ако това е вяр­ното споразумение за Америка. Тръмп също така каза, че имало “некорек­тна“ инфор­мация за готов­ността на САЩ да вдигне китайс­ките тарифи като част от “пър­вата фаза“ на тър­гов­с­кото споразумение. новината за което стимулира пазарите. Подобни комен­тари бяха нап­равени от президента на САЩ и в петък, опровер­гавайки по този начин инфор­мация от по-рано миналата сед­мица на китайс­кото минис­тер­с­т­вото на тър­говия, според която Вашин­г­тон и Пекин са се съг­ласили на поетапна и пропор­ционална отмяна на двус­т­ран­ните мита като част от “пър­вата фаза“ на тър­гов­ска сделка. Всичко това се отразява негативно на цените на пет­рола през вчераш­ната тър­говия, като фючър­сите на пет­рол Брент с дос­тавка през януари се понижават с 1,12% към 61,70 долара за барел, а декем­в­рийс­ките фючърси на американ­ски лек суров пет­рол — с 1,35% към 56,50 долара за барел. По този начин пет­рол­ните фючърси заличават значителна част от тях­ното пос­къп­ване през миналата сед­мица съот­ветно с 1,3% и с 1,9%.