Бюджет 2020 – амбициозен за АИКБ, но консервативен за КНСБ

Бюджет 2020 – амбициозен за АИКБ, но консервативен за КНСБ

Като амбициозен определи Бюджет 2020 пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. В ефира на БНТ той заяви, че бюджетът е “малко по-щедър откол­кото трябва в раз­ходите“ и по негови думи се основава на реалистично-оптимистична мак­роикономическа прог­ноза. От своя страна пред­седателят на КНСБ Пламен Димит­ров посочи, че според син­диката този бюджет е кон­сер­вативен и по-лош от миналогодиш­ния. Той оцени положително, че е заложена пред­видимост откъм приходи и раз­ходи, но под­черта, че Бюджет 2020 ще раз­п­ределя по-малко откол­кото тази година. “Нарас­т­ването на общите приходи е по-малко като динамика и абсолютно число спрямо таз­годиш­ното. През 2017 г. и 2019 г. това число е рас­тяло с повече от 4 млрд. лева. Сега се залагат в повече около 3,3 млрд. лева приходи при нарас­т­ващ БВП“, прес­метна син­дикал­ният лидер. Димит­ров посочи, че според КНСБ има резерви в бор­бата със сивата икономика. По негови изчис­ления има около 28 млрд. лева, които “се вър­тят на сиво“. Той е на мнение, че ако тези числа също бъдат обложени с данъци, могат да се адресират огромни въз­мож­ности и да бъдат съб­рани допъл­нителни до 700 млн. лева приходи с разум­ност и премереност. Син­дикалис­тът отбеляза, че продъл­жава тен­ден­цията по-голямата част от кос­вените данъци да се дават от по-ниско доход­ните групи в общес­т­вото, докато в преките данъци биз­несът плаща почти два пъти по-малко откол­кото хората. “Биз­несът ще плати по-малък данък, ще има по-малки печалби, защото е платил по-високи зап­лати“, обясни Васил Велев. Според него ръс­тът на въз­наг­раж­денията изп­реварва два пъти ръста на произ­водител­ността, т.е. доходите рас­тат много по-бързо от произ­вод­с­т­вото, което е част от свръхам­бицията на бюджета. Той посочи, че мак­роикономичес­ката прог­ноза на ЕС пред­вижда 3% ръст. “Имаме амбициозна прог­ноза за догодина при 1,4% ръст на европейс­ката икономика, под­черта пред­с­тавителят на работодателите и добави, че Бъл­гария е петата дър­жава по ръст, който се пред­вижда за догодина, на фона на забавянето на светов­ната и европейс­ката икономика. Пламен Димит­ров напомни, че за поредна година пред­ложението на КНСБ за въвеж­дане на необ­лагаем минимум лип­сва като мярка в приход­ната част, което по негови думи не е добър под­ход. Той е категоричен, че въп­реки увеличението на зап­латите с близо 1 млрд. лева общ раз­ход, в няколко сек­тора то няма да се усети.