Чака ни скъп ток след пълната либерализация на пазара

Чака ни скъп ток след пълната либерализация на пазара

Токът за бита ще пос­къпне след пъл­ната либерализация на пазара, заяви Антон Иванов от Бъл­гар­с­кия енер­гиен и минен форум. Той не се ангажира с прог­ноза за процента на пос­къп­ване на цената на тока, но нап­рави срав­нение с Румъния. „Мога да дам за пример съседна Румъния, където либерализираха пазара за бита, цените са от порядъка на 30% по-високи от тези в Бъл­гария, но не мога да се ангажирам какво изражение може да има това у нас“, посочи Иванов пред БНР. Разум­ният начин е да се даде една плавна крива на нарас­т­ване, което да бъде от порядъка на 5%, но във всички случаи под 10% на годишна база, посочи екс­пер­тът. „Тогава би могло да се намерят съот­вет­ните инс­т­рументи за меж­динна ком­пен­сация на този ръст, но скокооб­разно нарас­т­ване на цените аз не го виж­дам като реална алтер­натива“, под­черта Иванов. Според него не може да се очаква в Бъл­гария цените да бъдат по-ниски от това, което се вижда в съсед­ните европейски страни. „Няма откъде да дой­дат тези цени, обек­тивно себес­той­ността на елек­т­ричес­ката енер­гия е значително по-висока от тази, която ние плащаме в бита“, добави още екс­пер­тът. За либерализацията в енер­гий­ния сек­тор се говори от 2016 година, когато излиза док­ладът на Светов­ната банка. Процесът тряб­ваше да прик­лючи в пет­годишен период, но не е спазен този срок. Прави се заявка за пос­тепенна либерализация, която да прик­лючи вероятно към 2025 г., допълни Иванов.