Властта пак ще отдава летище Пловдив на концесия

Властта пак ще отдава летище Пловдив на концесия

До края на годината пред­с­тои да бъде обявена отново кон­цесията на летище “Плов­див“, съобщи на туроператор­ски форум в Плов­див минис­търът на туризма Николина Ангел­кова, цитирана от БНР. Има сериозен интерес към нея от инвес­титори, каза Ангел­кова, но не нав­лезе в под­роб­ности, тъй като въп­росът бил в ком­петен­циите на тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво. Преди година правител­с­т­вото прек­рати процедурата за кон­цесия на летището в Плов­див по пред­ложение на тран­с­пор­т­ния минис­тър Росен Желяз­ков. До решението на кабинета се стигна, след като кон­сор­циумът между “Хай­нан“ и “Плов­див еър­порт инвест“ обяви, че няма да има въз­мож­ност да сключи кон­цесион­ния договор, въп­реки че спечели процедурата. Вторият претен­дент за летището беше “Кон­сор­циум Летище Плов­див“, със­тавен от “Тракия икономическа зона“ и автот­ран­с­пор­т­ната ПИМК, които спечелиха кон­цесията на интер­модал­ния тер­минал край града. Те обаче се отказаха да обжал­ват прек­ратяването на процедурата. Нас­коро премиерът Борисов заяви виж­дането си за летището в града като бъдещ хъб за износ на стоки, който ще се изпол­зва от всички страни на Бал­кан­с­кия полуос­т­ров. Пред­пос­тавка е изг­раж­дането на пътя Плов­див — Асенов­г­рад и на околов­ръс­т­ното на Плов­див. Вчера Ангел­кова отбеляза, че смяната на стопанина ще прив­лече повече полети както към област Плов­див и туристи в курорта Пам­порово. Според Ванко Иванов от управител­ния съвет на Съвета по туризъм летището може да се превърне в база на нис­котариф­ните авиоп­ревоз­вачи.