Българинът работи средно 33,1 години през живота си, в Швеция - 41,9 години

Българинът работи средно 33,1 години през живота си, в Швеция - 41,9 години

Граж­даните на Швеция успяват да задър­жат лидер­с­ката позиция по отношение на продъл­жител­ността на трудовия живот в Европейс­кия съюз (ЕС) — 41,9 години, сочи проуч­ване на Еврос­тат. В пред­ход­ната статис­тика на Еврос­тат скан­динав­с­ката страна отново беше класирана първа, съоб­щава Bloomberg. В същото време бъл­гаринът работи средно по 33,1 години, като от Бал­каните Гър­ция и Хър­ватия регис­т­рират по-ниски показатели – съот­ветно 32,9 години и 32,4 години. На второ място след Швеция се нарежда Холан­дия, където сред­ната продъл­жител­ност на трудовия живот на граж­даните дос­тига 40,5 години. Гер­ман­ците работят средно по 38,7 години, докато във Фран­ция и Испания този показател дос­тига стой­ности съот­ветно 35,4 години и 35,2 години. Най-малко време работят в Италия – едва 31,8 години. Общо за Европа лидер сред страните е Ислан­дия, където сред­ната продъл­жител­ност на трудовия живот е 46,3 години. Тя е след­вана от Швей­цария, където трудовата ангажираност на граж­даните продъл­жава 42,7 години. В Кипър този показател дос­тига 37,1 години, докато за Тур­ция неговата стой­ност е 29,4 години.