След смъртта на двама работнника спряха изграждането на площадката за радиоактивни отпадъци край Козлодуй

Спряно е строител­с­т­вото на площад­ката на Дър­жав­ното пред­п­риятие „Радиоак­тивни отпадъци” край Коз­лодуй. В понедел­ник там загинаха двама работ­ници и бяха ранени още двама. Към момента по случая работят всички ресорни инс­титуции, за да се изясни причината за трагич­ния случай. Единият от загиналите е от град Мизия. Оставали му само няколко месеца, докато се пен­сионира. Напус­нал старата си работа и отишъл на този строеж, за да взема по-висока пен­сия. „Четиримата са били в изкопа, а около тях са били кранисти, тех­нически ръководител и лица, които са длъжни да стоят на работ­ното място”, обясни Георги Раз­ложки, зам.-изпълнителен дирек­тор на ДП РАО, цитиран от Нова телевизия. Все още не е ясна причината, поради която 5-метровите метални кон­с­т­рук­ции са рух­нали върху хората. От фирмата-изпълнител твър­дят, че са спазени всички правила за безопас­ност. От Дър­жав­ното пред­п­риятие „Радиоак­тивни отпадъци” осъщес­т­вяват над­зор, но и те могат да влизат в обекта само съг­ласно специален режим. „Ние сме със специални пропуски за дос­тъп”, заяви Ина Стефанова, главен инженер ДП РАО. Досъдеб­ното произ­вод­с­тво под над­зора на Окръжна прокуратура – Враца е образувано за професионална неб­реж­ност. Раз­с­лед­ването пък ще поеме Национал­ната след­с­т­вена служба. БГНЕС припомня, че двама работ­ници загинаха, а други двама пос­т­радаха при инцидент на строител­ната площадка на хранилище за радиоак­тивни отпадъци край Коз­лодуй на 16 декем­ври. Трагедията се случи на новос­т­рояща се площадка за радиоак­тивни отпадъци на дър­жав­ното пред­п­риятие “Радиоак­тивни отпадъци”. Куп­чина железа от арматурата пад­нала върху строител­ните работ­ници. На площад­ката, която се намира в зем­лището на село Хър­лец, няма радиоак­тивни отпадъци, тъй като тя все още не е в екс­п­лоатация. Строежът е в твърде ранен етап – все още на кота нула. Пред­п­риятието е само въз­ложител на обекта, а изпъл­нител е германо-български кон­сор­циум.