Експерти: Токът в България може да поскъпне с 50% до 2030 г.

Експерти: Токът в България може да поскъпне с 50% до 2030 г.

Екс­перти предуп­реж­дават, че има вероят­ност токът в Бъл­гария да пос­къпне с 50 процента до 2030 година, ако страната ни изпъл­нява европейс­ките цели за климата. На меж­дународна кон­ферен­ция в София екс­пер­тът по устой­чиво раз­витие Димитър Стоянов аргумен­тира тези прог­нози: „Изпъл­нение на целите и дос­тигане, това, което в момента се обсъжда за 50-процентно намаление на въг­лерод­ните емисии, ще се отрази върху цените за енер­гия, най-вече елек­т­роенер­гия. 50-процентно увеличение ще има, тъй като очак­ваме, ако 2030-а това се случи, да имаме 40 евро за тон на въг­леродни емисии“. Бъл­гария обаче има своите резерви, каза Стоянов и посочи потен­циала на информационно-комуникационните тех­нологии и въз­мож­нос­тите, които може да дадат други сек­тори, като енер­гоем­ката и ресур­соем­ката индус­т­рия, включително и на бъл­гар­с­ката енер­гетика, дигитализация на мрежи и кибер­сигур­ност. Бъл­гария под­готвя пър­вия си доб­ровол­чески док­лад, в който дър­жава и биз­нес заедно ще работят по целите на устой­чивото раз­витие, обяви Цветелина Цветанова – пред­седател на Бал­кан­с­кия инс­титут за устой­чиво раз­витие. „Това, което ни е нужно, са кон­к­ретни дей­ности и най вече устой­чиви и ясни пар­т­ньор­с­тва. Само заедно можем да сме иновативни и да пос­тиг­нем целите си“. Според дан­ните 70% от ръководителите на 800 биз­неса посоч­ват, че са готови да се ангажират повече в кон­к­ретни дей­ности за целите на устой­чивото раз­витие.