БНБ пуска възпоменателна монета с лика на Гео Милев

БНБ пуска възпоменателна монета с лика на Гео Милев

Бъл­гар­с­ката народна банка пуска въз­поменателна монета по случай 125 години от рож­дението на Гео Милев. На лицевата страна на монетата е изоб­разена емб­лемата на БНБ с годината „1879“ върху лен­тата, а в кръг около нея е раз­положен над­пис „БЪЛ­ГАР­СКА НАРОДНА БАНКА“, както и номинал­ната стой­ност „2 ЛЕВА“ и годината на емисията „2020“. На обрат­ната страна на монетата е изоб­разен пор­т­рет на Гео Милев, неговият под­пис, като в полук­ръг е раз­положен над­пис „125 ГОДИНИ ОТ РОЖ­ДЕНИЕТО НА ГЕО МИЛЕВ“.