Няма да има удръжки по запори върху пенсиите под 610 лв.

Няма да има удръжки по запори върху пенсиите под 610 лв.

Лицата, върху чиито пен­сии са наложени запори, ще имат промяна в раз­мера на удръж­ката, в резул­тат от определения нов раз­мер на минимал­ната работна зап­лата за страната, който от 1 януари 2020 г. е 610 лв. Това съоб­щиха от НОИ. Съг­ласно установеното в Граж­дан­с­кия процесуален кодекс, принудително изпъл­нение може да бъде насочено само върху пен­сии с месечен раз­мер над минимал­ната работна зап­лата, т.е. от по-ниските пен­сии не могат да се правят удръжки. Раз­мерите на удръж­ките от пен­сиите, за които е допус­тимо налагането им, също се определят в зависимост от минимал­ната работна зап­лата за страната. Посочените ограничения не се прилагат за задъл­жения от изд­ръжка. Пен­сионерите, попадащи в тази група, ще получат пен­сиите си след 7 януари 2020 г. в зависимост от начина на изп­лащането им — с пен­сионен запис, ако се изп­лащат чрез пощен­ска стан­ция, или с допъл­нителен превод по лич­ната сметка, ако се изп­лащат чрез банка или друг дос­тав­чик на платежни услуги. Изп­лащането на пен­сиите за януари ще започне утре и ще продължи до 20 януари.