Властта: За всеки осигурен българин ще има седмица безплатно море

Властта: За всеки осигурен българин ще има седмица безплатно море

Без­п­латно море за 2020 и под­к­репа на туризма — това пред­лагат от НФСБ със своите законови пред­ложения. НФСБ внесе законоп­роекта със свои мерки за спасяване на туризма, одоб­рени от Коалицион­ния съвет на 28 април, съоб­щават от пар­тията. Сред идеите са вече оповес­тените талони (ваучери) в раз­мер на 210 лв. за 7-дневна почивка за всички социално осигурени работ­ници и служители като пряка мярка за под­помагане на вът­реш­ния туризъм. Ваучерите ще важат и за 2021 г. По 100 лв. за всеки ученик за зелени училища, кул­турни и спор­тни мероп­риятия. Също така плажни принад­леж­ности по цени, намалени минимум с 50% или без­п­латни срещу намаляване на кон­цесион­ната такса от 50 до 100 %. Въз­мож­ност за намаляване или отмяна на турис­тичес­кия данък от Общин­с­ките съвети на курор­т­ните общини след отмяна на извън­ред­ното положение.