Спад на производствените цени в България през май

Спад на производствените цени в България през май

През май 2020 година произ­вод­с­т­вените цени в Бъл­гария се понижават на годишна база за трети пореден месец, след като през март отбелязаха спад за пръв път от октом­ври 2016 г., показ­ват данни на Национал­ния статис­тически инс­титут, които са пред­пос­тавка за деф­лация в близ­ките месеци. Общият индекс на цените на произ­водител в Бъл­гария (PPI индекс) се понижават през май с 1,0% спрямо април, когато отбеляза спад с 2,5 на сто. Намаление на цените с 1,4% е регис­т­рирано при произ­вод­с­т­вото и раз­п­ределението на елек­т­рическа енер­гия, както и в преработ­ващата промиш­леност — с 1,0%, докато добив­ната промиш­леност има повишение с 0,8 на сто. На годишна база общият индекс на произ­вод­с­т­вените цени в страната намалява през май с 5,3% след спад с 4,3% през април и с 1,5% през март. Това пред­с­тав­лява най-рязко понижение на цените на произ­водител от май 2016 година насам. По-ниски цени са регис­т­рирани в преработ­ващата промиш­леност — спад със 7,0% спрямо май 2019г., в добив­ната промиш­леност — с 2,2% и при произ­вод­с­т­вото и раз­п­ределението на елек­т­рическа и топ­лоенер­гия и газ с 0,3 на сто. Индек­сът на цените на произ­водител само на вът­реш­ния пазар в Бъл­гария се понижава през май с 0,6% спрямо април и с 1,6% спрямо година по-рано (спрямо май 2019-а година). Индек­сът на цените на произ­водител на меж­дународ­ния пазар пък намалява през май с 1,7% на месечна база и с цели 10,7% спрямо петия месец на 2019-а година. По-рано този месец НСИ оповести док­лад, отчитащ намаляване на пот­ребител­ска инф­лация през май с 0,3% и забавяне на инф­лацията на годишна база до 1,3 на сто.