КЕВР запази цените на парното, тока и топлата вода

КЕВР запази цените на парното, тока и топлата вода

Комисията за енер­гийно и водно регулиране е провела зак­рито заседание, на което е приела решение във връзка с подаденото от “Бул­гар­газ“ заяв­ление за утвър­ж­даване на цена за януари, по която общес­т­веният дос­тав­чик ще продава природен газ на край­ните снаб­дители и на лицата, на които е издадена лицен­зия за произ­вод­с­тво и пренос на топ­линна енер­гия, съобщи Нюз.бг. Ценовото решение на КЕВР е прието в съот­вет­с­т­вие с променените условия на договора между “Бул­гар­газ“ и “Газ­п­ром экс­порт“, условията по договора между “Бул­гар­газ“ и Azerbaijan Gaz Supply Company Limited (AGSC) и споразуменията към него. В приетото от КЕВР решение е отчетена пред­ложената от “Бул­гар­газ“ актуализирана цена на природ­ния газ, в която е отразена пос­тъпилата отчетна инфор­мация за пазар­ните индекси на европейс­ките газови хъбове за декем­ври 2020 г. и за средно месеч­ния обменен курс за кон­вер­тиране на евро в щат­ски долари на Европейс­ката цен­т­рална банка за същия период, осред­нените цени на алтер­натив­ните на природ­ния газ горива — мазут със съдър­жание на сяра 1% и газьол със съдър­жание на сяра 0,1% към 31.12.2020 г. В актуализираното ценово заяв­ление на общес­т­вения дос­тав­чик са отчетени и новите количес­тва природен газ, които се дос­тавят от 1 януари 2021 г., съг­ласно договора с азер­байджан­с­ката AGSC. С решението КЕВР утвърди цена на природ­ния газ от 1 януари 2021 г. в раз­мер на 26,93 лв./MWh, без цени за дос­тъп, пренос, акциз и ДДС. За пред­ход­ния декем­ври 2020 г. утвър­дената от регулатора цена на природ­ния газ беше в раз­мер на 27.70 лв./MWh, припомня икономичес­кият сайт. Промяната на цената на природ­ния газ няма да се отрази на цените на топ­лин­ната енер­гия и на елек­т­ричес­ката енер­гия и те остават неп­роменени.