След космоса вицепремиерът Марияна Николова се заема и с концертния туризъм

След космоса вицепремиерът Марияна Николова се заема и с концертния туризъм

Вицеп­ремиерът Марияна Николова отново доказа, че не приз­нава граници в своята работа като отговор­ник за туризма в правител­с­т­вото. След като миналата сед­мица обсъди кос­монав­тиката с минис­търа на кос­монав­тиката на Саудит­ска Арабия, тази сед­мица минис­тър Николова се срещна с братя Аргирови, за да обсъдят въз­мож­ности за взаимно пар­т­ньор­с­тво. На срещата тримата раз­говаряли за популяризирането на раз­лич­ните видове туризъм у нас, какъвто е и кон­цер­т­ният туризъм, съоб­щава прес­цен­търът на минис­тер­с­т­вото. “Музикал­ният туризъм е много важен за нас и именно с тази цел започ­нах регулярни срещи с популярни бъл­гар­ски изпъл­нители. Туриз­мът не е само нас­таняване, но и раз­в­лечение“, посочила вицеп­ремиерът пред гос­тите си. От своя страна Благовест и Светос­лав Аргирови привет­с­т­вали инициативата на минис­тер­с­т­вото и заявили, че туриз­мът и музикал­ният биз­нес са нераз­ривно свър­зани. Инициативата може да е малко извън времето и прос­т­ран­с­т­вото — COVID-19 почти лик­видира кон­цер­т­ния живот по света, но минис­тър Николова упорито я следва — преди десетина дни се срещна и с дует “Ритон“. Пред тях пък каза, че расте броят на турис­тите, които избират да посетят дадена дес­тинация, под­тик­нати от кон­к­ретно музикално събитие. Минис­търът трудно може да има пред­вид Бъл­гария — страната ни отдавна изпадна от кар­тата на светов­ните музикални събития и хиляди бъл­гари пътуват най-малко до съсед­ните страни, за да гледат любимите си изпъл­нители.