Великден остава без туристи, притеснени туроператорите

Великден остава без туристи, притеснени туроператорите

Невъз­можно е да се под­гот­вим за пътуване, щом правилата се променят ден за ден. Това заяви пред БНР пред­седателят на Асоциация на бъл­гар­с­ките туроператори и турис­тически агенти Димитър Попов. Той обясни, че обик­новено при въвеж­дане на определено изис­к­ване, като PCR тест, се дават няколко дни толеранс, за да могат хората да се под­гот­вят. Попов раз­каза за случай, при който бъл­гари, пътуващи с автобус към Фран­ция, е тряб­вало да се вър­нат у нас, тъй като по време на пътуването им Фран­ция е въвела изис­к­ването за отрицателен PCR тест за коронавирус при влизане в страната от дър­жави членки на ЕС. Той изтъкна, че е много важно да има пред­видимост, такава обаче по негови думи нямало у нас. Като друг сериозен проб­лем Попов посочи, че в цяла Европа налагането на някакви мерки е за времеви период от най-много три сед­мици. В Бъл­гария обаче минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването е нап­равило PCR тес­товете задъл­жителни до 30 април. С такова пос­лание означава, че няма да има туристи до 30 април, Велик­ден остава без туристи, обобщи той. По негови думи, щом се налагат такива ограничения, незабавно трябва да се обявяват и мер­ките, с които ще бъде ком­пен­сиран турис­тичес­кият бранш за загубите, които ще понесе. Той обясни, че всички резер­вации вече са в пос­лед­ната минута и в тези условия е невъз­можно да се работи. Според него проб­лемите на турис­тичес­кия бранш ще започ­нат след 15 март, защото мер­ките продъл­жават да се бавят и парите все още не са стиг­нали до тях.