До 100% финансиране при лизинг на земя от “Агрион Финанс“

До 100% финансиране при лизинг на земя от “Агрион Финанс“

Земеделската компания с нови условия за ниви на изплащане

Лизинг без скрити такси и комисиони и то при изгодна лихва — това пред­лага кредитиращата ком­пания „Агрион Финанс“, част от лидера в тър­говията със земедел­ска земя „Агрион“. Ком­панията обнови един от най-популярните си продукт с по-изгодни условия, от които могат да се въз­пол­з­ват както земеделци, така и хора, които искат да инвес­тират в ниви. В условията на пан­демия и климатични промени все повече земеделци искат да раз­с­рочат плащанията си. Това обаче влияе върху биз­неса им, тъй като така не могат да раз­ширят стопан­с­т­вата си. За тях е насочен и най-популярния продукт на „Агрион финанс“ — лизин­гът на земя. „Като национално отговорна ком­пания, нашата цел винаги е била да под­к­репяме бъл­гар­с­кото земеделие. Затова раз­работихме специален пакет, който да помогне на род­ните фер­мери да преминат през тази трудна ситуация. Често дос­тъпът до финан­сиране е една от основ­ните причини хората да не се занимават със земеделие. Затова нашите продукти ще стигат до фер­мерите по-лесно, по-бързо и най-вече изгодно“, комен­тираха от ком­панията. Допъл­нително облек­чение е, че кан­дидат­с­т­ването може да стане почти изцяло дигитално — през сек­цията в сайта на „Агрион“ https://www.agrion.bg/bg/finance/. Клиен­тът може да извърши почти всички операции от страницата, без да се налага да напуска дома си и да посещава неп­рекъс­нато офиси. Огромно предим­с­тво е че „Агрион финанс“ отпуска до 100% от пазар­ната оценка на земята, обект на лизинга. Когато теренът съв­пада с оцен­ката, на лизин­гополучателя не се налага да учас­тва със соб­с­т­вени сред­с­тва в сдел­ката, а дирек­тно започва да си плаща внос­ките по лизинга. Това дава глътка въз­дух на тези, които нямат свободни пари и се налага да тър­сят бан­ково или друго финан­сиране, за да си осигурят нуж­ното самоучас­тие. Изгод­ната лихва налива допъл­нителни сред­с­тва в джобовете на фер­мерите. „Агрион Финанс“ не удържа такси за раз­г­леж­дане на докумен­тите и за оценка на обез­печението, за как­вито нас­тояват голяма част от бан­ките. Пазар­ната оценка на желаната земедел­ска земя се извър­шва от екс­пер­тите на „Агрион“ и е абсолютно без­п­латна за лизин­гополучателя. Раз­мерът на отпус­натото финан­сиране не зависи от дохода на физичес­кото лице, а се определя от стой­ността на имота, който се пред­лага за обез­печение. Това е крачка нап­ред към под­помагането на пред­п­риемачи, които тепърва стар­тират своя биз­нес. Пред­видена е и въз­мож­ност дружес­т­вото да финан­сира раз­ходите по прех­вър­лянето на имота. Сериозно облек­чение за фер­мерите е и изгот­вянето на индивидуален погасителен план за всеки лизин­гополучател. Лизин­гът за покупка на земя е сред най-популярните финан­сови продукти за земедел­ците в момента. Така те изп­лащат покуп­ката на желаните ниви, но в определен период, по удобен начин, който не нарушава финан­совото им планиране. Лизин­гът поз­волява на арен­даторите, да купят земята, която обработ­ват сега, без да плащат за нея цялата сума. Освен това, сумарно за периода на лизинга лих­вите въз­лизат на по-ниска сума от тази, която стопаните биха платили като рента, ако не купят земята, която обработ­ват. След изп­лащане на лизин­говия договор, земята остава тяхна соб­с­т­веност. Инфор­мация за пъл­ните условия на финан­совите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на ком­панията на адрес www.agrion.bg/finance/ и на национал­ния телефон 0800 111 66.