Едва през 2022 г. Брюксел очаква икономически растеж на страната ни

Едва през 2022 г. Брюксел очаква икономически растеж на страната ни

От ЕК прогнозират, че вътрешното потребление на българите ще остане слабо през първата половина на годината заради ограниченията, свързани с пандемията

Бъл­гария ще отчете ръст на брут­ния вът­решен продукт (БВП) с 2,7% през 2021 година, прог­нозира Европейс­ката комисия в зим­ния си анализ за със­тоянието на общ­ността. Това означава леко ревизиране в посока нагоре на прог­нозата, защото през есента очак­ванията бяха за ръст от 2,6 на сто. Същес­т­вено ускорение ще има през 2022 година, отбеляз­ват още от Брюк­сел. Ръс­тът на бъл­гар­с­ката икономика догодина ще бъде в рам­ките на 4,9%, спрямо 3,7% в прог­нозата от преди няколко месеца. Като цяло пред­варител­ните данни сочат са, че през 2020 година страната е била по-устойчива от очак­ваното на кризата и спадът на БВП ще бъде в рам­ките на 4,9%, а не 5,1%, как­вато беше прог­нозата през есента на 2020 година. От ЕК прог­нозират, че вът­реш­ното пот­реб­ление ще остане слабо през пър­вата половина на годината заради ограниченията, свър­зани с пан­демията. През второто полугодие обаче ще започне въз­с­тановяване, а още през второто тримесечие износът ще започне да се стабилизира. Очак­ванията са за зав­ръщане на турис­тите през третото тримесечие на годината. Това обаче е под въп­рос заради нис­ката степен на вак­синиране в срав­нение с алтер­нативни турис­тически дес­тинации. Ряз­кото ускорение през 2022 година ще бъде факт благодарение на въз­с­тановяването на вът­реш­ното тър­сене и увеличен износ. През миналата година сред­ната годишна инф­лация в Бъл­гария падна до ниво от 1,2% на фона на понижаването на цените на енер­гията. Очак­ванията са през тази година инф­лацията да се повиши до 1,7% и да дос­тигне ниво от 1,8 на сто през 2022 година като ефект от пос­къп­ването на храните и увеличените раз­ходи за услуги. Като цяло икономиката на ЕС ще отчете ръст от 3,7 на сто през 2021 година и от 3,9% през 2022 година. Спрямо прог­нозите, нап­равени през есента, от ЕК очак­ват по-бавно въз­с­тановяване на европейс­ката икономика през тази година, но ускоряване през след­ващата. Преди месеци прог­нозата беше за ръст на БВП от 4,1% през тази година и от 3% през 2022 година. Това означава, че общ­ността ще се върне до пред­к­ризис­ните нива на икономичес­кото си раз­витие по-рано от очак­ваното благодарение на по-силно от пред­полаганото въз­с­тановяване, което се очаква в края на тази година. В еврозоната ситуацията е подобна — прог­нозата е за ръст от 3,8% през след­ващите две години. За срав­нение през есента прог­нозата беше за увеличение от 4,2% през тази година и от 3% през след­ващата. Оптимизъм през есента носеха сил­ните данни за съживяването на икономичес­ката актив­ност през третото тримесечие на 2020 година. Но след това пос­ледва втора вълна на коронавируса, което отново зат­вори много биз­неси в дър­жавите от общ­ността. Заради ограниченията ЕК очаква свиването на европейс­ката икономика да продължи и през пър­вите месеци на годината и ревизира прог­нозата си за икономичес­кия рас­теж. В зим­ната прог­ноза на Брюк­сел е посочено, че рис­ковете за общ­ността са по-балансирани спрямо предиш­ните месеци, но остават във високи граници. Основ­ните зап­лахи си свър­зани с раз­п­рос­т­ранението на коронавируса и успеха на вак­синацион­ната кам­пания. Бър­зата вак­синация ще доведе до по-бързо от очак­ваното отх­лаб­ване на ограниченията, а съот­ветно и до по-ранно въз­с­тановяване на актив­ността.