Средната заплата в агро сектора достигна 1009 лв.

Средната заплата в агро сектора достигна 1009 лв.

Независимо от повишението на инвес­тицион­ната актив­ност, тех­нологич­ното рав­нище на произ­водител­ността на труда в сел­с­кото стопан­с­тво остава ниско Сред­ната зап­лата на наетите в сел­с­кото стопан­с­тво дос­тигна 1009 лв. през пос­лед­ното тримесечие на пред­ход­ната година, като се забелязва намаляване на общия брой на заетите със 7.3%, което е свър­зано с повишаването на модер­низацията на стопан­с­т­вата с нова агрот­хеника и намаляването на нуж­дата най-вече от сезонни работ­ници и берачи. Спрямо същия период на пред­ход­ната година сред­ната месечна работна зап­лата през чет­вър­тото тримесечие на 2020 г. в общес­т­вения сек­тор нарас­тва с 13.1%, а в час­т­ния — с 8.1%. Въп­реки плав­ното увеличение на зап­латите в сел­с­кос­топан­с­кия сек­тор, той остава сред най-нископлатените, като изк­лючение правят един­с­т­вено позициите за оператор на трак­тор, ком­байн и скъпи самоходни машини. С високи зап­лати в агро сек­тора са също агрономите и специалис­тите по рас­тителна защита. Най-ниски са зап­латите на работ­ници в живот­нивъдни ферми, работ­ници в зелен­чукоп­роиз­вод­с­т­вото и овощар­с­т­вото. Струк­турата на заетите в агро отрасъла се доминира от самонаети лица, които фор­мират средно около 89% от общата заетост в сел­с­кото стопан­с­тво. Това се предоп­ределя от струк­турата на земедел­с­ките стопан­с­тва. Независимо от повишението на инвес­тицион­ната актив­ност, тех­нологич­ното рав­нище на произ­водител­ността на труда в сел­с­кото стопан­с­тво остава ниско. През повечето години сел­с­кото стопан­с­тво показ­ваше по-бързо увеличение на доходите спрямо сред­ното за страната повишение, но също така нарас­т­ванията бяха повисоки и от номинал­ните рас­тежи на добавената стой­ност в отрасъла. Поради тази причина делът на труда в добавената стой­ност, измерен чрез ком­пен­сациите на наетите, нарасна почти два пъти спрямо 2008 г. и дос­тигна 23.4% през 2020 г. От друга страна, при относително нис­ките рав­нища на доходите от труд в отрасъла, раз­ходите за труд бележат тен­ден­ция на повишение, в условията на нарас­т­ване на сред­ните доходи в икономиката, повишенията на минимал­ната работна зап­лата и ежегод­ното актуализиране на минимал­ните осигурителни доходи на наетите в сел­с­кото стопан­с­тво. Съпос­тавени с динамиката на произ­водител­ността на труда, обаче, която се харак­теризира с акумулиран спад, повишенията на раз­ходите за труд в отрасъла доведоха до значително нарас­т­ване на номинал­ните раз­ходи за труд на единица продук­ция, което свидетел­с­тва за неб­лагоп­риятно раз­витие при раз­ход­ната кон­курен­тос­пособ­ност в сел­с­кото стопан­с­тво.